Popis aplikace

Popis a uživatelská příručka aplikace
InnovationProcessor

Popis ke stažení ve formátu DOCX.

Obsah

Obsah. 1

1. Cíl, funkce, využití, vstupy a výstupy aplikace. 4

1.1 Cíl aplikace. 4

1.2 Funkce aplikace. 4

1.3 Využití aplikace. 5

1.4 Vstupy a výstupy aplikace. 6

2. On-line implementace metodiky. 6

3. Registrace a uživatelský účet 6

3.1 Registrace a vytvoření uživatelského účtu. 7

3.2 Databáze uživatelských účtů. 7

3.3 Propojení uživatelského účtu s vlastními datovými zdroji 7

4. Založení nového inovačního záměru. 7

4.1 Založení inovačního záměru. 7

4.2 Vyplnění vstupní tabulky. 8

5. Klasifikace Innovation Readiness Level (IRL). 11

5.1 Cíl klasifikace IRL. 11

5.2 Stanovení IRL pro daný inovační záměr. 12

5.3 Přímé stanovení IRL. 12

5.4 Strukturované nalezení IRL. 13

5.5 Přímé stanovení IRL. 16

6. Doporučení pro zvýšení úrpvně IRL. 18

7. Evaluace inovačního záměru. 20

7.1 Postup evaluace inovačního záměru. 20

7.2 Volba úrovně evaluace. 21

7.3 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 1. 21

7.3.1 Vstupy do evaluace. 21

7.3.2 Definice evaluačních dimenzí 21

7.3.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 21

7.3.4 Postup evaluace pro úroveń 2. 24

7.3.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 24

7.3.6 Výstupy evaluace. 24

7.4 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 2. 24

7.4.1 Vstupy do evaluace. 24

7.4.2 Definice evaluačních dimenzí 24

7.4.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 24

7.4.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 28

7.4.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 28

7.4.6 Výstupy z evaluace. 28

7.5 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 3. 28

7.5.1 Vstupy do evaluace. 28

7.5.2 Definice evaluačních dimenzí 28

7.5.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 28

7.5.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 33

7.5.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 34

7.5.6 Výstupy z evaluace. 34

7.6 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 4. 34

7.6.1 Vstupy do evaluace. 34

7.6.2 Definice evaluačních dimenzí 34

7.6.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 34

7.6.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 40

7.6.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 41

7.6.6 Výstupy z evaluace. 41

7.7 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 5. 41

7.7.1 Vstupy do evaluace. 41

7.7.2 Definice evaluačních dimenzí 41

7.7.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 41

7.7.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 48

7.7.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 48

7.7.6 Výstupy z evaluace. 48

7.8 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 6. 48

7.8.1 Vstupy do evaluace. 48

7.8.2 Definice evaluačních dimenzí 48

7.8.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 48

7.8.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 55

7.8.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 55

7.8.6 Výstupy z evaluace. 55

7.9 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 7. 56

7.10 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 8. 56

7.11 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 9. 56

7.12 Formální podoba výstupu evaluace. 56

7.13 Doporučení pro zlepšení skóre. 57

8. Slovníček pojmů. 59

9. Přílohy. 60

Příloha č. 1: Struktura hlavičky uživatelského účtu. 60

Příloha č 2.: Podrobná definice IRL. 60

 

 

 

 

1. Cíl, funkce, využití, vstupy a výstupy aplikace

 

1.1 Cíl aplikace

Aplikace InnovationProcessor je on-line implementací stejnojmenné metodiky, která představuje nástroj pro podporu rozhodování profesionálů v oblasti transferu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou a inovačních mentorů (dále jen „uživatel“) při

 • posuzování potenciálu inovativních idejí, záměrů, technologií nebo vynálezů (dále jen „inovační záměr“) pro jejich konkrétní aplikační (ne pouze komerční) využití,
 • organizaci procesu postupné realizace tohoto potenciálu.

 

1.2 Funkce aplikace

Aplikace InnovationProcessor zahrnuje dokumentační a evaluační prvky:

1) Vede evidenci posuzovatelů a jimi posuzovaných inovačních záměrů v Databázi uživatelských účtů.

2) Eviduje přístupová práva administrátorů a uživatelů a jejich plateb za užívání systému.

Pozn. v této verzi 1.0 není užívání aplikace zpoplatněno.

3) Eviduje vstupní a průběžná data vztahující se ke všem inovačním záměrům každého uživatele a jejich jednotlivým verzím (uživatel má typicky registrováno více inovačních záměrů a pro jeden záměr může mít více verzí).

4) Vede posuzovatele při:

 • přesném a dostatečně podrobném popisu daného inovačního záměru a jeho nositele (vyplněním tabulky “Základní charakteristika invačního záměru”);
 • definici klíčových slov a klasifikaci daného inovačního záměru na stupnici „Innovation Readiness Level“ (IRL); podrobná definice IRL je v Příloze č. 2;
 • klasifikaci daného inovačního záměru podle

- typu inovace (klasifikační tabulka viz Šablony a návody)

- míry inovace (klasifikační tabulka viz Šablony a návody);

- typu podkladového know-how (podle třídění FORD Frascati manual 2015 – viz Šablony a návoody);

- typu relevantního DV (klasifikační tabulka viz Šablony a návody);

- oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity (podle třídění CZ-NACE (klasifikační tabulky viz Šablony a návody.

 • evaluaci daného inovačního záměru výpočtem skóre charakterizujícího jeho aplikační potenciál. Tento výpočet, který je pro každou IRL specifický, spočívá v definici nezávislých dimenzí významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru pro dané IRL a ratingu jejich úrovně na vymezené známkovací škále. Výsledné skóre je strukturovaným součtem jednotlivých ratingů.

Pozn. v této verzi 1.0 jsou rozpracovány pouze úrovně IRL = 1 – 6.

5) Průběžně kontroluje uživatele, zda formálně správně odpověděl na všechny položené otázky a poskytuje mu nápovědu.

6) Vede protokol posuzovacího procesu a jeho mezivýsledky.

7) Graficky prezentuje výsledný výsledek evaluace ratingu a registruje jej u daného inovačního záměru v příslušném uživatelském účtu.

Výpočet skóre je možno realizovat na 3 různých úrovních detailnosti:

 • Úroveň 1.: Klasický rating založený pouze na výběru jednoho z verbálně před-definovaných stupňů pro každou dimenzi významnou pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL a jejich strukturovaném součtu. Výsledné číslo se interpretuje v kontextu definované škály charakterizující velikost aplikačního potenciálu daného inovačního záměru. Rozhodnutí je zcela na zkušenostech a intuici uživatele aplikace. Rating na této úrovni je poměrně rychlý, ale jeho věrohodnost je pouze orientační, neboť zcela závisí na erudici uživatele.
 • Úroveň 2.: Rating vedoucí ke stejné formální podobě výsledku jako na úrovni 1. avšak mnohem sofistikovanějším způsobem. Aplikace nabízí uživateli aplikace pro ocenění nezávislých dimenzí (stejných jako na úrovni 1.) významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL podrobnější otázky a informační zdroje k jejich zodpovězení. Rating na této úrovni je mnohem věrohodnější, ale též značně pracnější a časově náročnější.
 • Úroveň 3.: Rating a výpočet skóre vedoucí ke stejné formální podobě výsledku jako na úrovních 1. a 2. avšak s využitím prvků umělé inteligence. Aplikace nabízí uživateli aplikace pro ocenění nezávislých dimenzí (stejných jako na úrovních 1. a 2.) významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL možnost využití prvků umělé inteligence, které samy prohledávají potřebné informační zdroje a strukturovaným způsobem odpovídají na relevantní otázky, na které na úrovni 2. odpovídal uživatel sám.

Pozn.: V této verzi 1.0 jsou rozpracována pouze úroven 1., úroveň 2 se připravuje. S rozšířením na úroveň 3. se počítá v pozdějších etapách.

 

1.3 Využití aplikace

Aplikace InnovationProcessor využít řadou způsobů. Dva základní z n ich jsou:

1) Stanovení IRL pro daný inovační záměr a výpočet skóre jeho aplikačního potenciálu pro tuto IRL.

2) Posunování aplikace daného inovačního záměru po škále IRL směrem k vyšším hodnotám s využitím doporučení poskytovaných aplikací a jeho prověřování opakovanými ratingy postupně rozvíjených verzí.

Pozn.:. v této verzi 1.0 jsou rozpracovány pouze IRL = 1 – 6.

 

1.4 Vstupy a výstupy aplikace

Pro různé IRL vyžaduje aplikace různé vstupy a poskytuje kromě vypočteného skóre různé výstupy. Jejich přehled ukazuje následující tabulka:

 

IRL

Vstupy

Výstupy

1

Registrační formulář „Základní charakteristika inovačního záměru“.

Innovation Case Canvas.

2

Innovation Case Canvas.

Popis inovačního záměru.

Alokace finančních zdrojů pro prověrku konceptu.

3

Popis inovačního záměru.

Alokace finančních zdrojů pro prověrku konceptu.

Předběžná studie proveditelnosti

(Pre-feasibility study).

4

Předběžná studie proveditelnosti

(Pre-feasibility study).

Studie proveditelnosti (Feasibility study).

5

Studie proveditelnosti (Feasibility study).

Předběžný podnikatelský plán.

6

Předběžný podnikatelský plán.

Podnikatelský plán.

Specifikace nositele inovačního projektu.

Předběžná dohoda s investory.

7

Specifikace nositele inovačního projektu.

Podnikatelský plán.

Předběžná dohoda s investory.

Podrobný marketingový, výrobní, obchodní a finanční plán

8

Podrobný marketingový, výrobní, obchodní a finanční plán

Rozvojový a expanzní plán.

9

Rozvojový a expanzní plán.

 

Vstupy do nižších úrovní se při postupu inovačního záměru na vyšší úroveň IRL v systému archivují.

2. On-line implementace metodiky

Metodika InnovationProcessor je implementována v on-line verzi. Přístup k ní je přes www.inosfera.cz, tlačítko InnovationProcessor. Další údaje uvedené v této příručce se vztahují k této on-line verzi.

 

3. Registrace a uživatelský účet

Pro využívání aplikace se uživatel musí zaregistrovat a vytvořit si podnikatelský účet. Postup registrace a vytvoření uživatelského účtu viz následující oddíly.

Pozn.: V této verzi 1.0 není používání aplikace zpoplatněno.

 

3.1 Registrace a vytvoření uživatelského účtu

Užívání aplikace začíná registrací a vytvořením uživatelského účtu. Při registraci si uživatel stanoví své uživatelské jméno a heslo. Struktura hlavičky uživatelského účtu je uvedena v Příloze č. 1.

 

3.2 Databáze uživatelských účtů

Všechny uživatelské účty jsou sdruženy v databázi uživatelských účtů, kterou spravuje provozovatel aplikace. Při její správě je věnována velká pozornost její ochraně před zcizením citlivých údajů.

 

3.3 Propojení uživatelského účtu s vlastními datovými zdroji

U každého inovačního záměru je možnost přidávání dalších souborů a informací podle potřeb uživatele.

 

4. Založení nového inovačního záměru

 

4.1 Založení inovačního záměru

Po vytvoření uživatelského účtu je každému uživateli vygenerována databáze jeho inovačních záměrů. Při vytvoření nového inovačního záměru je nutno vyplnit vstupní tabulku (viz následující bod) a současně je tomuto záměru přiděleno číslo verze „1“. Při pozdější práci s inovačním záměrem je možno se vracet k této verzi, nebo vytvářet verze další.

Klepnutím na tlačítko se daný inovační záměr (v dané verzi) rozbalí pro další práci. Menu umožňuje přímý vstup na

- základní údaje: vkládání dat popisujících daný inovační záměr,

- volba klasifikace IRL: nalezení hodnoty odpovídající IRL odpovídající stavu realizace daného inovačního záměru,

- evaluace inovačního záměru: vlastní výpočet skóre charakterizujícího (pro dané IRL) aplikační potenciál daného inovačního záměru),

- úložiště dokumentů: prostor pro uchovávání dokumentů vytvořených při evaluaci a realizaci daného inovačního záměru a vkládání dalších relevantních dokumentů podle potřeb uživatele.

 

4.2 Vyplnění vstupní tabulky

Počátečním krokem práce s inovačním záměrem je vyplnění vstupní tabulky, která charakterizuje výchozí inovační námět a jeho nositele. Tato tabulka má následující podobu:

 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

 

Vstupní popis záměru aplikačního využití know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu

 

1.

Plný název konceptu:

Napište deskriptivní název dostatečně výstižně charakterizující posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět.

Zkrácený název objevu nebo vynálezu (Akronym):

 

Napište stručný název (do tří slov) charakterizující posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět.

 

2.

PŮVODCI INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

2.1

Název hlavní instituce, kde k získání know-how objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu došlo:

Název instituce:

Právní forma:

Adresa:

IČ:

Název pracoviště instituce, kde k získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu v této instituci došlo:

Název pracoviště:

Adresa:

Kontaktní osoba (Nositel odborného know-how):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Druhá kontaktní osoba (Koordinátor aplikačních aktivit):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

 

2.2

Případní partneři podílející se na získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu došlo:

Název 1. partnera, který se na získání know-how objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu podílel

Název instituce:

Právní forma:

Adresa:

IČ:

     

 

Název pracoviště 1. partnera, které se na získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu u tohoto partnera podílelo:

Název pracoviště:

Adresa:

 

Kontaktní osoba (Nositel odborného know-how):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Druhá kontaktní osoba (Koordinátor aplikačních aktivit):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

2.3

Je původcovství mezi hlavní institucí a partnerem ošetřeno?

ANO

NE

Není relevantní

Pokud ANO, jak?

Popište právní vztahy upravující původcovství k danému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu mezi zúčastněnými institucemi a jejich pracovníky. Případně připojte smlouvy.

 

3.

ZÁKLADNÍ POPIS POSUZOVANÉHO know-how, objevU, vynálezU, technologie či inovativního námětU

3.1

Klíčová slova

Vložte 3 – 5 klíčových slov nejlépe charakterizující daný inovační záměr.

3.2

Jaký problém / poptávku dané know-how, objev, vynález, technologie či inovativního námět řeší:

Stručně charakterizujte odborný i aplikační kontext daného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu, motivace, které vedly k jeho výzkumu a vývoji a problém/ poptávku, které jejich aplikace může pomoci řešit.

3.3

Stručná charakteristika know-how, objevu, vynálezu, nebo technologie či inovativního námětu:

Stručně charakterizujte posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět, o jejichž aplikačním využití se uvažuje – jedná se o proces, materiál, zařízení, službu, počítačový program, abstraktní model? O jeden produkt nebo více?

3.4

V čem je charakteristika know-how, objevu, vynálezu, nebo technologie či inovativního námětu inovativní oproti stávajícímu stavu?

Popište v čem (pozitivním) se odlišuje dané know-how, objev, vynález, technologie či inovativní námět od řešení problému / poptávky popsaným výše, které již existují nebo se v dohledné době očekávají. Popište situaci před jejich vznikem a charakterizujte, co přináší nového. Jedná se o nové použití stávajících produktů, o vylepšení stávajících produktů či služeb, o zcela nový produkt či službu?

3.5

Jakou podobu má dokumentace k know-how, objevu, vynálezu, nebo technologii či inovativnímu námětu a kde je uložena?

Forma:

Místo uložení:

Popište formu dokumentace popisující dané know-how, objev, vynález, nebo technologii či inovativní námět: papírové záznamy, výkresy, experimentální protokoly, filmy, videa, digitální media atd.. Udejte přesně místo, kde je uchovávána a jak je zabezpečena jejich ochrana.

4.

Jaké relevantní informační zdroje k problematice můžete uvést?

Uveďte přehledné publikace i další informační zdroje umožňující zhodnotit kontext aplikace posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu.

5.

Předpokládá se další navazující výzkum/vývoj ?

ANO

NE

Není relevantní

Pokud ANO, jaký?

Popište očekávaný navazující výzkum a vývoj, bude výzkum pokračovat, nebo byl ukončen?

6.

Byly know-how, objev, vynález, technologie či inovativní námět zveřejněny?

ANO

NE

Pokud ANO, jak a kdy?

V interní komunikaci instituce?

V odborném tisku?

Na odborných kongresech, konferencích, workshopech nebo seminářích?

V masových médiích?

Jinak?

Popište způsob, jakým bylo o know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativním námětu referováno. Rozlište hlavně interní komunikaci pracoviště a veřejná média (odborná i popularizační).

7.

Byly podniknuty kroky k ochraně posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu jako duševního vlastnictví?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké?

Popište všechny kroky, které byly učiněny (nebo se plánují učinit) pro ochranu posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu jako duševního vlastnictví, podle patentového zákona, autorského zákona případně speciálních zákonů, PCT a podobných mezinárodních úmluv.

7.1

Kým byly výzkumné a/nebo vývojové aktivity vedoucí k posuzovanému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu financovány?

Uveďte všechny subjekty/ instituce (kromě domovské instituce), které se na financování výzkumu/vývoje know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu podílely:

- domácí grantové agentury

- mezinárodní grantové agentury,

- průmysloví sponzoři

- neziskoví sponzoři

- další sponzoři …..

7.2

Vyplývají z této podpory nějaké závazky pro nakládání s duševním vlastnictvím k posuzovanému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké?

Charakterizujte závazky, které z finanční podpory vyplývají pro nakládání s relevantním duševním vlastnictvím (případně připojte smlouvy).

 

8.

Souhlas původců know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu se zpracováním pomocí aplikace „

Popis a uživatelská příručka aplikace
InnovationProcessor

Popis ke stažení ve formátu DOCX.

Obsah

Obsah. 1

1. Cíl, funkce, využití, vstupy a výstupy aplikace. 4

1.1 Cíl aplikace. 4

1.2 Funkce aplikace. 4

1.3 Využití aplikace. 5

1.4 Vstupy a výstupy aplikace. 6

2. On-line implementace metodiky. 6

3. Registrace a uživatelský účet 6

3.1 Registrace a vytvoření uživatelského účtu. 7

3.2 Databáze uživatelských účtů. 7

3.3 Propojení uživatelského účtu s vlastními datovými zdroji 7

4. Založení nového inovačního záměru. 7

4.1 Založení inovačního záměru. 7

4.2 Vyplnění vstupní tabulky. 8

5. Klasifikace Innovation Readiness Level (IRL). 11

5.1 Cíl klasifikace IRL. 11

5.2 Stanovení IRL pro daný inovační záměr. 12

5.3 Přímé stanovení IRL. 12

5.4 Strukturované nalezení IRL. 13

5.5 Přímé stanovení IRL. 16

6. Doporučení pro zvýšení úrpvně IRL. 18

7. Evaluace inovačního záměru. 20

7.1 Postup evaluace inovačního záměru. 20

7.2 Volba úrovně evaluace. 21

7.3 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 1. 21

7.3.1 Vstupy do evaluace. 21

7.3.2 Definice evaluačních dimenzí 21

7.3.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 21

7.3.4 Postup evaluace pro úroveń 2. 24

7.3.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 24

7.3.6 Výstupy evaluace. 24

7.4 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 2. 24

7.4.1 Vstupy do evaluace. 24

7.4.2 Definice evaluačních dimenzí 24

7.4.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 24

7.4.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 28

7.4.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 28

7.4.6 Výstupy z evaluace. 28

7.5 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 3. 28

7.5.1 Vstupy do evaluace. 28

7.5.2 Definice evaluačních dimenzí 28

7.5.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 28

7.5.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 33

7.5.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 34

7.5.6 Výstupy z evaluace. 34

7.6 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 4. 34

7.6.1 Vstupy do evaluace. 34

7.6.2 Definice evaluačních dimenzí 34

7.6.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 34

7.6.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 40

7.6.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 41

7.6.6 Výstupy z evaluace. 41

7.7 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 5. 41

7.7.1 Vstupy do evaluace. 41

7.7.2 Definice evaluačních dimenzí 41

7.7.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 41

7.7.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 48

7.7.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 48

7.7.6 Výstupy z evaluace. 48

7.8 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 6. 48

7.8.1 Vstupy do evaluace. 48

7.8.2 Definice evaluačních dimenzí 48

7.8.3 Postup evaluace pro úroveň 1. 48

7.8.4 Postup evaluace pro úroveň 2. 55

7.8.5 Postup evaluace pro úroveň 3. 55

7.8.6 Výstupy z evaluace. 55

7.9 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 7. 56

7.10 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 8. 56

7.11 Evaluace inovančího záměru pro IRL = 9. 56

7.12 Formální podoba výstupu evaluace. 56

7.13 Doporučení pro zlepšení skóre. 57

8. Slovníček pojmů. 59

9. Přílohy. 60

Příloha č. 1: Struktura hlavičky uživatelského účtu. 60

Příloha č 2.: Podrobná definice IRL. 60

 

 

 

 

1. Cíl, funkce, využití, vstupy a výstupy aplikace

 

1.1 Cíl aplikace

Aplikace InnovationProcessor je on-line implementací stejnojmenné metodiky, která představuje nástroj pro podporu rozhodování profesionálů v oblasti transferu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou a inovačních mentorů (dále jen „uživatel“) při

 • posuzování potenciálu inovativních idejí, záměrů, technologií nebo vynálezů (dále jen „inovační záměr“) pro jejich konkrétní aplikační (ne pouze komerční) využití,
 • organizaci procesu postupné realizace tohoto potenciálu.

 

1.2 Funkce aplikace

Aplikace InnovationProcessor zahrnuje dokumentační a evaluační prvky:

1) Vede evidenci posuzovatelů a jimi posuzovaných inovačních záměrů v Databázi uživatelských účtů.

2) Eviduje přístupová práva administrátorů a uživatelů a jejich plateb za užívání systému.

Pozn. v této verzi 1.0 není užívání aplikace zpoplatněno.

3) Eviduje vstupní a průběžná data vztahující se ke všem inovačním záměrům každého uživatele a jejich jednotlivým verzím (uživatel má typicky registrováno více inovačních záměrů a pro jeden záměr může mít více verzí).

4) Vede posuzovatele při:

 • přesném a dostatečně podrobném popisu daného inovačního záměru a jeho nositele (vyplněním tabulky “Základní charakteristika invačního záměru”);
 • definici klíčových slov a klasifikaci daného inovačního záměru na stupnici „Innovation Readiness Level“ (IRL); podrobná definice IRL je v Příloze č. 2;
 • klasifikaci daného inovačního záměru podle

- typu inovace (klasifikační tabulka viz Šablony a návody)

- míry inovace (klasifikační tabulka viz Šablony a návody);

- typu podkladového know-how (podle třídění FORD Frascati manual 2015 – viz Šablony a návoody);

- typu relevantního DV (klasifikační tabulka viz Šablony a návody);

- oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity (podle třídění CZ-NACE (klasifikační tabulky viz Šablony a návody.

 • evaluaci daného inovačního záměru výpočtem skóre charakterizujícího jeho aplikační potenciál. Tento výpočet, který je pro každou IRL specifický, spočívá v definici nezávislých dimenzí významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru pro dané IRL a ratingu jejich úrovně na vymezené známkovací škále. Výsledné skóre je strukturovaným součtem jednotlivých ratingů.

Pozn. v této verzi 1.0 jsou rozpracovány pouze úrovně IRL = 1 – 6.

5) Průběžně kontroluje uživatele, zda formálně správně odpověděl na všechny položené otázky a poskytuje mu nápovědu.

6) Vede protokol posuzovacího procesu a jeho mezivýsledky.

7) Graficky prezentuje výsledný výsledek evaluace ratingu a registruje jej u daného inovačního záměru v příslušném uživatelském účtu.

Výpočet skóre je možno realizovat na 3 různých úrovních detailnosti:

 • Úroveň 1.: Klasický rating založený pouze na výběru jednoho z verbálně před-definovaných stupňů pro každou dimenzi významnou pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL a jejich strukturovaném součtu. Výsledné číslo se interpretuje v kontextu definované škály charakterizující velikost aplikačního potenciálu daného inovačního záměru. Rozhodnutí je zcela na zkušenostech a intuici uživatele aplikace. Rating na této úrovni je poměrně rychlý, ale jeho věrohodnost je pouze orientační, neboť zcela závisí na erudici uživatele.
 • Úroveň 2.: Rating vedoucí ke stejné formální podobě výsledku jako na úrovni 1. avšak mnohem sofistikovanějším způsobem. Aplikace nabízí uživateli aplikace pro ocenění nezávislých dimenzí (stejných jako na úrovni 1.) významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL podrobnější otázky a informační zdroje k jejich zodpovězení. Rating na této úrovni je mnohem věrohodnější, ale též značně pracnější a časově náročnější.
 • Úroveň 3.: Rating a výpočet skóre vedoucí ke stejné formální podobě výsledku jako na úrovních 1. a 2. avšak s využitím prvků umělé inteligence. Aplikace nabízí uživateli aplikace pro ocenění nezávislých dimenzí (stejných jako na úrovních 1. a 2.) významných pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL možnost využití prvků umělé inteligence, které samy prohledávají potřebné informační zdroje a strukturovaným způsobem odpovídají na relevantní otázky, na které na úrovni 2. odpovídal uživatel sám.

Pozn.: V této verzi 1.0 jsou rozpracována pouze úroven 1., úroveň 2 se připravuje. S rozšířením na úroveň 3. se počítá v pozdějších etapách.

 

1.3 Využití aplikace

Aplikace InnovationProcessor využít řadou způsobů. Dva základní z n ich jsou:

1) Stanovení IRL pro daný inovační záměr a výpočet skóre jeho aplikačního potenciálu pro tuto IRL.

2) Posunování aplikace daného inovačního záměru po škále IRL směrem k vyšším hodnotám s využitím doporučení poskytovaných aplikací a jeho prověřování opakovanými ratingy postupně rozvíjených verzí.

Pozn.:. v této verzi 1.0 jsou rozpracovány pouze IRL = 1 – 6.

 

1.4 Vstupy a výstupy aplikace

Pro různé IRL vyžaduje aplikace různé vstupy a poskytuje kromě vypočteného skóre různé výstupy. Jejich přehled ukazuje následující tabulka:

 

IRL

Vstupy

Výstupy

1

Registrační formulář „Základní charakteristika inovačního záměru“.

Innovation Case Canvas.

2

Innovation Case Canvas.

Popis inovačního záměru.

Alokace finančních zdrojů pro prověrku konceptu.

3

Popis inovačního záměru.

Alokace finančních zdrojů pro prověrku konceptu.

Předběžná studie proveditelnosti

(Pre-feasibility study).

4

Předběžná studie proveditelnosti

(Pre-feasibility study).

Studie proveditelnosti (Feasibility study).

5

Studie proveditelnosti (Feasibility study).

Předběžný podnikatelský plán.

6

Předběžný podnikatelský plán.

Podnikatelský plán.

Specifikace nositele inovačního projektu.

Předběžná dohoda s investory.

7

Specifikace nositele inovačního projektu.

Podnikatelský plán.

Předběžná dohoda s investory.

Podrobný marketingový, výrobní, obchodní a finanční plán

8

Podrobný marketingový, výrobní, obchodní a finanční plán

Rozvojový a expanzní plán.

9

Rozvojový a expanzní plán.

 

Vstupy do nižších úrovní se při postupu inovačního záměru na vyšší úroveň IRL v systému archivují.

2. On-line implementace metodiky

Metodika InnovationProcessor je implementována v on-line verzi. Přístup k ní je přes www.inosfera.cz, tlačítko InnovationProcessor. Další údaje uvedené v této příručce se vztahují k této on-line verzi.

 

3. Registrace a uživatelský účet

Pro využívání aplikace se uživatel musí zaregistrovat a vytvořit si podnikatelský účet. Postup registrace a vytvoření uživatelského účtu viz následující oddíly.

Pozn.: V této verzi 1.0 není používání aplikace zpoplatněno.

 

3.1 Registrace a vytvoření uživatelského účtu

Užívání aplikace začíná registrací a vytvořením uživatelského účtu. Při registraci si uživatel stanoví své uživatelské jméno a heslo. Struktura hlavičky uživatelského účtu je uvedena v Příloze č. 1.

 

3.2 Databáze uživatelských účtů

Všechny uživatelské účty jsou sdruženy v databázi uživatelských účtů, kterou spravuje provozovatel aplikace. Při její správě je věnována velká pozornost její ochraně před zcizením citlivých údajů.

 

3.3 Propojení uživatelského účtu s vlastními datovými zdroji

U každého inovačního záměru je možnost přidávání dalších souborů a informací podle potřeb uživatele.

 

4. Založení nového inovačního záměru

 

4.1 Založení inovačního záměru

Po vytvoření uživatelského účtu je každému uživateli vygenerována databáze jeho inovačních záměrů. Při vytvoření nového inovačního záměru je nutno vyplnit vstupní tabulku (viz následující bod) a současně je tomuto záměru přiděleno číslo verze „1“. Při pozdější práci s inovačním záměrem je možno se vracet k této verzi, nebo vytvářet verze další.

Klepnutím na tlačítko se daný inovační záměr (v dané verzi) rozbalí pro další práci. Menu umožňuje přímý vstup na

- základní údaje: vkládání dat popisujících daný inovační záměr,

- volba klasifikace IRL: nalezení hodnoty odpovídající IRL odpovídající stavu realizace daného inovačního záměru,

- evaluace inovačního záměru: vlastní výpočet skóre charakterizujícího (pro dané IRL) aplikační potenciál daného inovačního záměru),

- úložiště dokumentů: prostor pro uchovávání dokumentů vytvořených při evaluaci a realizaci daného inovačního záměru a vkládání dalších relevantních dokumentů podle potřeb uživatele.

 

4.2 Vyplnění vstupní tabulky

Počátečním krokem práce s inovačním záměrem je vyplnění vstupní tabulky, která charakterizuje výchozí inovační námět a jeho nositele. Tato tabulka má následující podobu:

 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

 

Vstupní popis záměru aplikačního využití know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu

 

1.

Plný název konceptu:

Napište deskriptivní název dostatečně výstižně charakterizující posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět.

Zkrácený název objevu nebo vynálezu (Akronym):

 

Napište stručný název (do tří slov) charakterizující posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět.

 

2.

PŮVODCI INOVAČNÍHO ZÁMĚRU

2.1

Název hlavní instituce, kde k získání know-how objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu došlo:

Název instituce:

Právní forma:

Adresa:

IČ:

Název pracoviště instituce, kde k získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu v této instituci došlo:

Název pracoviště:

Adresa:

Kontaktní osoba (Nositel odborného know-how):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Druhá kontaktní osoba (Koordinátor aplikačních aktivit):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

 

2.2

Případní partneři podílející se na získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu došlo:

Název 1. partnera, který se na získání know-how objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu podílel

Název instituce:

Právní forma:

Adresa:

IČ:

     

 

Název pracoviště 1. partnera, které se na získání know-how, objevu, vynálezu, nebo vývoji technologie či inovativního námětu u tohoto partnera podílelo:

Název pracoviště:

Adresa:

 

Kontaktní osoba (Nositel odborného know-how):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

Druhá kontaktní osoba (Koordinátor aplikačních aktivit):

Jméno:

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Mobil:

2.3

Je původcovství mezi hlavní institucí a partnerem ošetřeno?

ANO

NE

Není relevantní

Pokud ANO, jak?

Popište právní vztahy upravující původcovství k danému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu mezi zúčastněnými institucemi a jejich pracovníky. Případně připojte smlouvy.

 

3.

ZÁKLADNÍ POPIS POSUZOVANÉHO know-how, objevU, vynálezU, technologie či inovativního námětU

3.1

Klíčová slova

Vložte 3 – 5 klíčových slov nejlépe charakterizující daný inovační záměr.

3.2

Jaký problém / poptávku dané know-how, objev, vynález, technologie či inovativního námět řeší:

Stručně charakterizujte odborný i aplikační kontext daného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu, motivace, které vedly k jeho výzkumu a vývoji a problém/ poptávku, které jejich aplikace může pomoci řešit.

3.3

Stručná charakteristika know-how, objevu, vynálezu, nebo technologie či inovativního námětu:

Stručně charakterizujte posuzované know-how, objev, vynález, technologii či inovativní námět, o jejichž aplikačním využití se uvažuje – jedná se o proces, materiál, zařízení, službu, počítačový program, abstraktní model? O jeden produkt nebo více?

3.4

V čem je charakteristika know-how, objevu, vynálezu, nebo technologie či inovativního námětu inovativní oproti stávajícímu stavu?

Popište v čem (pozitivním) se odlišuje dané know-how, objev, vynález, technologie či inovativní námět od řešení problému / poptávky popsaným výše, které již existují nebo se v dohledné době očekávají. Popište situaci před jejich vznikem a charakterizujte, co přináší nového. Jedná se o nové použití stávajících produktů, o vylepšení stávajících produktů či služeb, o zcela nový produkt či službu?

3.5

Jakou podobu má dokumentace k know-how, objevu, vynálezu, nebo technologii či inovativnímu námětu a kde je uložena?

Forma:

Místo uložení:

Popište formu dokumentace popisující dané know-how, objev, vynález, nebo technologii či inovativní námět: papírové záznamy, výkresy, experimentální protokoly, filmy, videa, digitální media atd.. Udejte přesně místo, kde je uchovávána a jak je zabezpečena jejich ochrana.

4.

Jaké relevantní informační zdroje k problematice můžete uvést?

Uveďte přehledné publikace i další informační zdroje umožňující zhodnotit kontext aplikace posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu.

5.

Předpokládá se další navazující výzkum/vývoj ?

ANO

NE

Není relevantní

Pokud ANO, jaký?

Popište očekávaný navazující výzkum a vývoj, bude výzkum pokračovat, nebo byl ukončen?

6.

Byly know-how, objev, vynález, technologie či inovativní námět zveřejněny?

ANO

NE

Pokud ANO, jak a kdy?

V interní komunikaci instituce?

V odborném tisku?

Na odborných kongresech, konferencích, workshopech nebo seminářích?

V masových médiích?

Jinak?

Popište způsob, jakým bylo o know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativním námětu referováno. Rozlište hlavně interní komunikaci pracoviště a veřejná média (odborná i popularizační).

7.

Byly podniknuty kroky k ochraně posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu jako duševního vlastnictví?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké?

Popište všechny kroky, které byly učiněny (nebo se plánují učinit) pro ochranu posuzovaného know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu jako duševního vlastnictví, podle patentového zákona, autorského zákona případně speciálních zákonů, PCT a podobných mezinárodních úmluv.

7.1

Kým byly výzkumné a/nebo vývojové aktivity vedoucí k posuzovanému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu financovány?

Uveďte všechny subjekty/ instituce (kromě domovské instituce), které se na financování výzkumu/vývoje know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu podílely:

- domácí grantové agentury

- mezinárodní grantové agentury,

- průmysloví sponzoři

- neziskoví sponzoři

- další sponzoři …..

7.2

Vyplývají z této podpory nějaké závazky pro nakládání s duševním vlastnictvím k posuzovanému know-how, objevu, vynálezu, technologii či inovativnímu námětu?

ANO

NE

Pokud ANO, jaké?

Charakterizujte závazky, které z finanční podpory vyplývají pro nakládání s relevantním duševním vlastnictvím (případně připojte smlouvy).

 

8.

Souhlas původců know-how, objevu, vynálezu, technologie či inovativního námětu se zpracováním pomocí aplikace „InnovationProcessor“

Datum:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Vyjádření vedoucího pracoviště:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Vyjádření statutárního pracovníka instituce:

Datum:

Jméno:

Funkce

Podpis:

               

Tyto údaje jsou uloženy v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu uživatele.

 

5. Klasifikace Innovation Readiness Level (IRL)

Základním krokem pro posuzování daného inovačního záměru je stanovení úrovně jeho realizační připravenosti, tzv. „Innovation Readiness Level“. Podrobné definice IRL klasifikace je v Příloze č. 2.

 

5.1 Cíl klasifikace IRL

Cílem klasifikace IRL je definovat pozici inovačního záměru na devítistupňové škále, charakterizující jak technologickou pokročilost vývoje podkladového know-how, tak i míru sociálního přijetí dané inovace. IRL=1 odpovídá zcela počáteční fázi inovačního záměru, kdy existuje podkladové know-how a pouze velmi orientační představa o jeho možném využití. Na druhém konci škály IRL = 9 odpovídá situaci, kdy inovační záměr je plně připraven k masivní realizaci. Definování úrovně IRL je nezbytné pro výběr metod, kterými se bude daný inovační záměr dále hodnotit.

5.2 Stanovení IRL pro daný inovační záměr

Hodnotu IRL klasifikující daný inovační záměr je možno stanovit dvěma různými metodami, které samozřejmě vedou ke stejnému výsledku:

 • Strukturované nalezení IRL vychází z postupného vyplnění sekvence tabulek prezentujících milníky, které musí být pro jednotlivé úrovně IRL splněny. Úroveň IRL odpovídající posuzovanému inovačnímu záměru je ta, ve které všechny nezbytné milníky ještě splněny nejsou, ačkoliv pro nejbližší nižší úroveň všechny milníky splněny byly.
 • Přímé stanovení IRL vychází z definice IRL a určuje se z kombinace dvou indexů:

- “Technology Readiness Level“ (TRL), který charakterizuje míru technologické pokročilosti daného inovačního záměru pro jeho praktickou realizaci;

- „Innovation Social Acceptance Level“ (ISAL), který charakterizuje míru společenského přijetí inovace přinášené daným inovačním záměrem.

Jejich hodnoty se přímo vyznačí ve dvou paralelních tabulkách a hodnota IRL se stanoví jako menší z nich.

5.3 Přímé stanovení IRL

Hodnota IRL je kombinací hodnot dvou dílčích indexů – TRL a ISAL.

Hodnota TRL (Technology Readiness Level) stanoví pokročilost vývoje technologie (know-how, vynálezu), která je znalostním podkladem inovačního záměru.

Hodnota ISAL (Inovation Social Acceptance Level) stanoví míru v jaké je zamýšlená inovace známa / přijímána potenciálními zákazníky a společností.

Hodnota IRL se stanoví tak, že se v následujících paralelních tabulkách vyplní vždy jedna úroveň TRL a jednu úroveň ISAL, která nejlépe odpovídá danému inovačnímu záměru. Při tomto stanovení je užitečné nutné napřed zvážit, do které ze čtyř fází

 • formulace inovačního záměru,
 • prověrka inovačního záměru,
 • realizace inovačního záměru,
 • škálování.

pro daný index (TRL i ISAL) daný inovační záměr spadá a teprve potom pro oba indexy – jak TRL, tak i ISAL - se zaškrtne v příslušné fázi právě jedna hodnota z devítibodové škály, která nejlépe odpovídá posuzovanému inovačnímu záměru.

 

TRL

 

ISAL

Fáze formulace inovačního záměru

1

Základní principy jsou pozorovány a reportovány. Poznatky základního výzkumu jsou uplatněny v aplikovaném výzkumu a vývoji. Poznatky jsou formulovány ve formě studií, vzorců a schémat.

   

1

Inovace je pouze nápad v hlavě (-ách) inovátora (=vynálezce, podnikatele) nebo malého týmu jak určitou znalost využít pro řešení praktického problému.

 

2

Je formulován technologický koncept praktického využití podkladové znalosti. Jsou popsány základní jeho základní prvky. Jsou definovány analytické nástroje pro analýzu a simulaci tohoto využití.

   

2

Inovátoři konzultují svůj nápad s poradci a ve svém okolí a formulují ho ve formě inovačního záměru.

 

Fáze prověrky inovačního záměru

3

Realizují se analytické a experimentální studie s cílem prověření realizovatelnosti jednotlivých technologických komponent inovačního záměru, které dosud nemusí být integrovány.

   

3

Realizují se studie, kterými se prověřuje inovační záměr v kontextu vnímání širší společenské a ekonomické reality.

 

4

Probíhá validace jednotlivých komponent a/nebo celé technologie v laboratorních podmínkách. Vznikají první prototypy.

   

4

Organizují se projekty pro prověření inovačního záměru, do kterých zapojuje širší klientská a investorská komunita.

 

Fáze realizace inovačního záměru

5

Probíhá validace komponent a prototypu v relevantním prostředí. Základní technologické prvky jsou integrovány navzájem a s nezbytnými podpůrnými strukturami a cílem jejich implementace prověrky v reálném prostředí.

   

5

Inovační záměr je osvojován realizačním týmem a oslovují se potenciální investoři pro tržní realizaci produktu.

 

6

Probíhá demonstrace funkčnosti systému nebo prototypu v relevantním prostředí. Vzniká strukturovaná dokumentace relevantní pro tržní nasazení.

   

6

Inovační zámět je ukotvován v právním rámci, buduje se širší komunita a získává se financování pro tržní realizaci produktu a škálování.

 

Fáze škálování

7

Probíhá demonstrace funkčnosti systému a/nebo produktu v operačním prostředí. Všechny části systému včetně podpůrných struktur jsou integrovány a je prokázána jejich funkčnost v prostředí blízkém normálním tržním podmínkám.

   

7

Realizační tým je kompletní a funkční. Vzniká zárodek klientské báze. Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity.

 

8

Aktuální systém a/nebo produkt je kompletován a prověřen testy a demonstraci v tržním prostředí.

Je kompletována uživatelská, vzdělávací a udržovací dokumentace.

   

8

Inovace je ve společnosti akceptována ve formě nového výrobku nebo služby dostupného a využívaného na omezených lokální ch trzích.

 

9

Aktuální systém a/nebo produkt je prověřen úspěšnou cílenou operací na pilotním trhu. Podpůrné struktury jsou funkční. Testuje se možnost jeho rozšíření na další trhy.

   

9

Inovace je ve společnosti široce akceptována ve formě obecně dostupného a využívaného nového výrobku nebo služby rozšiřujícího se na globální trhy.

 

 

Poté se hodnota IRL stanoví jako menší ze zvolených hodnot TRL a ISAL.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pouze pro evaluaci daného inovačního záměru.

5.4 Strukturované nalezení IRL

Strukturované nalezení IRL je primární metoda, pro určení IRL za situace, kdy poloze daného inovačního záměru na stupnici IRL mám pouze velmi orientační představu. Získané výsledky jsou informativnější. Využití této metody je doporučeno v případě, kdy InnovationProcessor využíváme pro řízení informačního procesu.

Stanovení touto metodou spočívá v odpovídání na otázky ve třetím sloupci následující tabulky. Pokud pro dané IRL (prvni sloupec) je odpověď na všechny otázky ANO, je daný inovační záměr nejméně na této úrovni.

 

IRL

Vymezení

Otázky

Klasifikace

Výsledek

IRL=1

Formulace nápadu aplikačního využití určitých získaných znalostí.

Jsou registrováni nositelé inovační ideje?

ANO / NE

Pokud všechny tři odpovědi jsou „ANO“, záměr prošel úrovní IRL = 1.

Pokud alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=1.

Je formulován problém (potřeba), kterým má inovace řešit (naplnit)?

ANO / NE

Jsou definovány podkladové znalosti pro inovaci?

ANO / NE

Je formulována inovační idea (např. ve formě ICC)?

ANO / NE

IRL=2

Zpracování popisu aplikačního konceptu.

Formalizace právních vztahů mezi původci inovačního záměru.

Hledání finančních zdroj pro prověření konceptu.

Je formulován inovační záměr?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovní IRL=1

2) a odpovědi na všech pět otázek je „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=2.

Pokud záměr prošel úrovní IRL=1 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=2.

Jsou specifikována klíčová slova?

ANO / NE

Je inovační idea klasifikována podle

- typu inovace

- míry inovace

- typu podkladového know-how

- typu relevantního DV

oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity?

ANO / NE

Jsou ošetřeny právní vztahy mezi původci inovačního záměru?

ANO / NE

Jsou vyčísleny finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru?

ANO / NE

IRL=3

Aplikační koncept je prověřován předběžnými experimentálními a analytickými studiemi.

Je k dispozici Předběžná studie proveditelnosti?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 a 2

2) a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=3.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 a 2 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „“NE“, je záměr na úrovni IRL=3.

Jsou alokovány finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru?

ANO / NE

Jsou k dispozici výsledky testů technologických komponent?

ANO / NE

Jsou k dispozici výsledky analýzy ochrany DV?

ANO / NE

 

 

IRL=4

Realizují se projekty omezeného rozsahu s cílem podrobnější specifikace a testování detekované aplikační příležitosti.

Je k dispozici Studie proveditelnosti?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 3

2) a odpovědi na všechny tři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=4.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 3 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=4.

Jsou k dispozici výsledky testování společného fungování technologických komponent?

ANO / NE

Je k dispozici popis obchodního modelu?

ANO / NE

IRL=5

Nositelé nápadu vyvíjejí produkt a jeho design, ale produkt, který by generoval příjmy, zatím není vyvinut.

Je k dispozici Předběžný podnikatelský plán?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 4

2) a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=5.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 4 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=5.

Jsou dispozici výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí?

ANO / NE

Je k dispozici podrobný popis produktu a jeho designu?

ANO / NE

Je k dispozici podrobná tržní analýza?

ANO / NE

IRL=6

Probíhá ladění produktu a obchodního modelu v souladu s detekovanými potřebami trhu. Produkt je vyvinutý, ale zatím negeneruje příjmy ani jiné benefity.

Je k dispozici Podnikatelský plán?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 5

2) a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=6.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 5 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=6.

Jsou k dispozici výsledky testování produktu v relevantním prostředí?

ANO / NE

Je k dispozici potřebná dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu?

ANO / NE

Jsou definování potenciální investoři?

ANO / NE

IRL=7

Realizační tým je kompletní a funkční.

Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity.

Je přesně definován a právně zakotven nositel inovačního projektu?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 6

2) a odpovědi na všechny tři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=7.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 6 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=7.

Je rozpracován Podnikatelský plán do finančního, marketingového, obchodního a personálního plánu

ANO / NE

Je zajištěno financování od investorů?

ANO / NE

IRL=8

Probíhá přechod na plnou produkci a distribuci produktu, které generují nezanedbatelné příjmy nebo jiné benefity.

Podařilo se realizovat první prodeje (nebo jiná aplikační realizace) produktu.?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 7

2) a odpovědi na všech pět otázek jsou „ANO“

záměr prošel úrovní IRL=8.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 7 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=8.

Je k dispozici zpětná vazba od prvních klientů?

ANO / NE

Je k dispozici report o plnění Podnikatelského plánu?

ANO / NE

Existuje podrobný marketingový, obchodní a finanční plán pro další období?

ANO / NE

Jsou zpracovány analýzy potenciálu dalších trhu?

ANO / NE

IRL=9

Plně rozvinutá produkce, podpořená odpovídající infrastrukturou a personálním zajištěním, usilující o zvětšení svého podílu na relevantním trhu.

Je zpracován expanzní plán?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 8

2) 2) a odpovědi na obě dvě otázky jsou „ANO“

3) záměr prošel úrovní IRL=9.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 8 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=9.

Realizuje nositel inovačního projektu běžnou obchodní činnost (nebo činnosti realizující předpokládané aplikačním nasazení produktu?

ANO / NE

 

Úroveň IRL daného inovačního záměru je dána nejvyšší hodnotou, pro kterou jsou všechny odpovědi ve sloupci „Klasifikace“ ANO zvýšenou o jedničku.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pro řízení realizace daného inovačního záměru založené na jeho opakované evaluaci.

 

 

5.5 Přímé stanovení IRL

Hodnota IRL je kombinací hodnot dvou dílčích indexů – TRL a ISAL.

Hodnota TRL (Technology Readiness Level) stanoví pokročilost vývoje technologie (know-how, vynálezu), která je znalostním podkladem inovačního záměru.

Hodnota ISAL (Innovation Social Acceptance Level) stanoví míru v jaké je zamýšlená inovace známa / přijímána potenciálními zákazníky a společností.

Hodnota IRL se stanoví tak, že se v následujících paralelních tabulkách vyplní vždy jedna úroveň TRL a jednu úroveň ISAL, která nejlépe odpovídá danému inovačnímu záměru. Při tomto stanovení je užitečné nutné napřed zvážit, do které ze čtyř fází

 • formulace inovačního záměru,
 • prověrka inovačního záměru,
 • realizace inovačního záměru,
 • škálování.

pro daný index (TRL i ISAL) daný inovační záměr spadá a teprve potom pro oba indexy – jak TRL, tak i ISAL - se zaškrtne v příslušné fázi právě jedna hodnota z devítibodové škály, která nejlépe odpovídá posuzovanému inovačnímu záměru.

 

TRL

 

ISAL

Fáze formulace inovačního záměru

1

Základní principy jsou pozorovány a reportovány. Poznatky základního výzkumu jsou uplatněny v aplikovaném výzkumu a vývoji. Poznatky jsou formulovány ve formě studií, vzorců a schémat.

   

1

Inovace je pouze nápad v hlavě (-ách) inovátora (=vynálezce, podnikatele) nebo malého týmu jak určitou znalost využít pro řešení praktického problému.

 

2

Je formulován technologický koncept praktického využití podkladové znalosti. Jsou popsány základní jeho základní prvky. Jsou definovány analytické nástroje pro analýzu a simulaci tohoto využití.

   

2

Inovátoři konzultují svůj nápad s poradci a ve svém okolí a formulují ho ve formě inovačního záměru.

 

Fáze prověrky inovačního záměru

3

Realizují se analytické a experimentální studie s cílem prověření realizovatelnosti jednotlivých technologických komponent inovačního záměru, které dosud nemusí být integrovány.

   

3

Realizují se studie, kterými se prověřuje inovační záměr v kontextu vnímání širší společenské a ekonomické reality.

 

4

Probíhá validace jednotlivých komponent a/nebo celé technologie v laboratorních podmínkách. Vznikají první prototypy.

   

4

Organizují se projekty pro prověření inovačního záměru, do kterých zapojuje širší klientská a investorská komunita.

 

Fáze realizace inovačního záměru

5

Probíhá validace komponent a prototypu v relevantním prostředí. Základní technologické prvky jsou integrovány navzájem a s nezbytnými podpůrnými strukturami a cílem jejich implementace prověrky v reálném prostředí.

   

5

Inovační záměr je osvojován realizačním týmem a oslovují se potenciální investoři pro tržní realizaci produktu.

 

6

Probíhá demonstrace funkčnosti systému nebo prototypu v relevantním prostředí. Vzniká strukturovaná dokumentace relevantní pro tržní nasazení.

   

6

Inovační záměr je ukotvován v právním rámci, buduje se širší komunita a získává se financování pro tržní realizaci produktu a škálování.

 

Fáze škálování

7

Probíhá demonstrace funkčnosti systému a/nebo produktu v operačním prostředí. Všechny části systému včetně podpůrných struktur jsou integrovány a je prokázána jejich funkčnost v prostředí blízkém normálním tržním podmínkám.

   

7

Realizační tým je kompletní a funkční. Vzniká zárodek klientské báze. Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity.

 

8

Aktuální systém a/nebo produkt je kompletován a prověřen testy a demonstraci v tržním prostředí.

Je kompletována uživatelská, vzdělávací a udržovací dokumentace.

   

8

Inovace je ve společnosti akceptována ve formě nového výrobku nebo služby dostupného a využívaného na omezených lokální ch trzích.

 

9

Aktuální systém a/nebo produkt je prověřen úspěšnou cílenou operací na pilotním trhu. Podpůrné struktury jsou funkční. Testuje se možnost jeho rozšíření na další trhy.

   

9

Inovace je ve společnosti široce akceptována ve formě obecně dostupného a využívaného nového výrobku nebo služby rozšiřujícího se na globální trhy.

 

 

Poté se hodnota IRL stanoví jako menší ze zvolených hodnot TRL a ISAL.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pouze pro evaluaci daného inovačního záměru.

 

6. Doporučení pro zvýšení úrovně IRL

Při strukturovaném nalezení IRL nabízí aplikace InnovationProcessor doporučení, jak postupovat, pokud chceme zvýšit úroveň IRL daného inovačního záměru. Tato nápověda se objevuje pod výsledkem stanovení IRL.

Doporučení jak zvýšil úroveň IRL jsou konstruována na základě otázek, na které se při strukturovaném nalezení IRL odpovídá. Pokud je odpověď na některou z otázek v dané sadě NE, znamená to, že se jedná právě o sadu odpovídající finální hodnotě IRL. Pokud by se měl inovační záměr posunout na vyšší úroveň IRL, musela by se tato odpověď změnit na ANO. Příslušné doporučení proto navrhuje kroky, které by se pro tuto změnu měly podniknout.

Pro jednotlivé úrovně IRL = 1 – 6 jsou konkrétní doporučení popsána v následujících šesti tabulkách.

 

IRL = 1

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Vraťte se k Základní charakteristice inovačního záměru a podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte registraci nositelů inovační ideje.

Odpověď NE na dotaz: Jsou registrováni nositelé inovační ideje?

Zformulujte problém (potřebu), který má inovace řešit (naplnit)!

Odpověď NE na dotaz Je formulován problém (potřeba), kterým má inovace řešit (naplnit)?

Definujte potřebné podkladové znalosti pro inovaci!

Odpověď NE na dotaz Jsou definovány podkladové znalosti pro inovaci?

Formulujte inovační ideu např. ve formě ICC – „Innovation Concept Canvas“!

Odpověď NE na dotaz Je k dispozici formulace inovačního záměru?

IRL = 2

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Formulujte podrobně inovační záměr!

Odpověď NE na dotaz: Je podrobně formulován inovační záměr?

Specifikujte klíčová slova!

Odpověď NE na dotaz: Jsou specifikována klíčová slova?

Klasifikujte inovační ideu klasifikována podle

- míry inovace

- typu podkladového know-how

- typu relevantního DV

- oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity

Odpověď NE na dotaz: Je inovační záměr klasifikován podle - typu inovace - míry inovace - typu podkladového know-how - typu relevantního DV - oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity?

Zajistěte ošetření právních vztahů mezi původci inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou ošetřeny právní vztahy mezi původci inovačního záměru?

Vyčíslete finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou vyčísleny finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru?

 

IRL = 3

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Předběžné studie proveditelnosti!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici předběžná studie proveditelnosti?

Zajistěte finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou alokovány finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru?

Pokud jsou potřebné, zajistěte testy technologických komponent!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testů technologických komponent?

Zajistěte zpracování analýzy možnosti ochrany DV!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky analýzy možnosti ochrany DV?

 

IRL = 4

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Studie proveditelnosti

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Studie proveditelnosti?

Jsou-li zapotřebí, zajistěte zpracování testů společného fungování technologických komponent!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testování společného fungování technologických komponent?

Zajistěte vývoj obchodního modelu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici popis obchodního modelu?

 

 

 

IRL = 5

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Předběžného podnikatelského plánu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Předběžný podnikatelský plán?

Jsou-li zapotřebí, zajistěte výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí!

Odpověď NE na dotaz: Jsou dispozici výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí?

Zajistěte podrobný popis produktu a jeho designu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici podrobný popis produktu a jeho designu?

Zajistěte zpracování předběžné tržní analýzy!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici předběžná tržní analýza?

 

IRL = 6

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Podnikatelského plánu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Podnikatelský plán?

Zajistěte zpracování podrobné tržní analýzy!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky podrobné tržní analýzy?

Zajistěte testování produktu v relevantním prostředí!!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testování produktu v relevantním prostředí?

Zajistěte zpracování dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici potřebná dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu?

Definujte potenciální investory!

Odpověď NE na dotaz: Jsou definování potenciální investoři?

 

Pro úrovně IRL = 7 – 9 v této verzi evaluace ani doporučení pro postup na vyšší hladinu IRL nejsou řešeny.

 

7. Evaluace inovačního záměru

 

7.1 Postup evaluace inovačního záměru

Další postup evaluace inovačního záměru spočívá v otevření jednotlivých dimenzí, které jsou pro danou úroveň IRL pro tuto evaluaci rozhodující, ocenění aplikačního potenciálu daného inovačního záměru ratingem v této dimenzi, strukturovaném shrnutí výsledků hodnocení jednotlivých dimenzí do souhrnného skóre oceňujícího kvantitativně aplikační potenciál daného inovačního záměru a přehledné prezentaci získaných výsledků.

 

 

7.2 Volba úrovně evaluace

Evaluace inovačního záměru může v každé dimenzi probíhat na třech úrovních – viz oddíl 1.2.

V této verzi je implementována v současné době pouze úroveň 1., v nejbližší době bude implementována úroveň 2. Úroveň 3., není v této verzi implementována.

Úroveň 1. představuje klasický rating založený na výběru jednoho z verbálně před-definovaných stupňů pro každou dimenzi významnou pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL a jejich strukturovaném součtu, který dává celkové skóre. Úroveň 2., vede k formálně stejným výsledkům, avšak s využitím sofistikovanějších postupů využívající doporučených informačních zdrojů. Úroveň 3., která bude zahrnovat rating a výpočet skóre s využitím prvků umělé inteligence, není v této verzi implementována.

 

 

7.3 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 1

 

7.3.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=1 je pro všechny tři úrovně vyplněný registrační formulář „Základní charakteristika inovačního záměru“ – viz oddíl 4.2.

 

7.3.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=1 jsou tři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru:

 • originalita,
 • aplikační záběr,
 • předkladatelé.

 

7.3.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících třech tabulkách.

DIMENZE

Originalita

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Jedná se inovační námět představující mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

2

Jedná se inovační námět představující radikální zlepšení již existujících produktů nebo služeb.

3

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které však obecně nejsou považovány za příliš perspektivní.

4

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní.

5

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

 

DIMENZE

Aplikační záběr

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako velmi úzký. Buď je velmi úzký segment potenciálních zákazníků či uživatelů (buď výrazně teritoriálně omezený, nebo omezený malým počtem potenciálních klientů), nebo byly detekovány velmi závažné a těžko překonatelné překážky bránící využití předpokládaného tržního potenciálu.

2

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako relativně omezený. Buď jsou potenciální klienti teritoriálně nebo oborově omezeni, nebo existují informace o závažných překážkách pro realizaci předpokládaného tržního potenciálu.

3

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako relativně široký, buď co do teritoriálního záběru, nebo co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky ohrožující realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky překonatelné.

4

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako velmi široký, buď co do teritoriálního uplatnění nebo i co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky bránící realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky relativně snadno překonatelné.

5

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví prakticky neomezený – pokrývá řadu oborů, oblastní a segmentů na globálních trzích. Nejsou informace o závažných překážkách, které by realizaci tohoto potenciálu mohly zabránit.

 

DIMENZE

Předkladatelé

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Předkladatelé působí zmateným dojmem a demonstrují neznalost jak v oblasti problematiky relevantní pro daný inovační záměr, tak i v problematice fatické aplikace podkladových znalostí.

2

Předkladatelé představují standardní tým demonstrující omezenou znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, který však demonstruje silnou vnitřní nehomogenitu, pnutí nebo konflikt.

3

Předkladatelé představují standardní tým demonstrující adekvátní znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez vnitřního pnutí nebo konfliktů, ale bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

4

Předkladatelé představují ambiciózní vnitřně komponovaný a odborně zdatný a tým v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

5

Předkladatelé představují ambiciózní, vyvážený a vnitřně soudržný tým jak s doloženým know-how v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, tak i v praktické aplikaci těchto znalostí.

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Originalita

= 0

Aplikační záběr

£ 1

Předkladatelé

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

 1. 1.

bod

body

body

body

bodů

Originalita inovačního záměru

           

Věrohodnost předkladatelů

           

Schopnost realizace inovačního záměru předkladateli

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole, postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 1. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,33 < rating £ 5

Mimořádně perspektivní

3,67 < rating £ 4,33

Velmi perspektivní

3,00 < rating £ 3,67

Průměrně perspektivní

2,33 < rating £ 3,00

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,33

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,33, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,33, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.3.4 Postup evaluace pro úroveň 2.

Bude doplněno brzy.

 

7.3.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.3.6 Výstupy evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 1, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.4 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 2

 

7.4.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=2 je pro všechny tři úrovně zpracovaný formulář Innovation Case Canvas a další podklady zpracované při stanovení IRL.

 

7.4.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=2 jsou čtyři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru:

 • inovativnost
 • potenciální klienti a trhy
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • nositelé inovačního záměru.

 

7.4.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících čtyřech tabulkách.

 

DIMENZE

Inovativnost

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Jedná se inovační záměr cílící na mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

2

Jedná se inovační záměr cílící na radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

3

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které však jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které však obecně nejsou považované za příliš perspektivní.

4

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní.

5

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

 

 

DIMENZE

Potenciální klienti a trhy

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Počet klientů je velmi omezený a tržní segment, na který inovace cílí, je velmi úzký (buď výrazně teritoriálně omezený, nebo omezený malým počtem potenciálních klientů), nebo byly detekovány velmi závažné a těžko překonatelné překážky bránící využití předpokládaného tržního potenciálu.

2

Trh, na který inovace míří, se jeví jako relativně omezený. Buď jsou potenciální klienti teritoriálně nebo oborově omezeni, nebo existují informace o závažných překážkách pro realizaci předpokládaného tržního potenciálu.

 

 

3

Trh, na který inovace míří, se jeví jako relativně široký, buď co do teritoriálního záběru, nebo co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky ohrožující realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky překonatelné.

4

Trh, na který inovace míří, se jeví jako velmi široký, buď co do teritoriálního uplatnění nebo i co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky bránící realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky relativně snadno překonatelné.

5

Trh, na který inovace míří, se jeví prakticky neomezený – pokrývá řadu oborů, oblastní a segmentů na globálních trzích. Nejsou informace o závažných překážkách, které by realizaci tohoto potenciálu mohly zabránit.

 

 

DIMENZE

Ochrana duševního vlastnictví

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV. Existují velmi silné obavy, že realizace inovačního záměru naruší existující práva ochrany duševního vlastnictví do té míry, že mohou jeho realizaci znemožnit.

2

Jedná se o inovační námět, jehož ochrana jako DV je z principu věci problematická. V úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV.

3

Jedná se o inovační námět, jehož ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV. Ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV.

4

Existují rozumné důvody k předpokladu, že z hlediska ochrany DV se jedná o námět natolik k původní, že jeho spolehlivá ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově bude možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV.

5

Existují rozumné důvody k předpokladu, že z hlediska ochrany DV se jedná o námět natolik k původní, že jeho silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově bude možná.

 

 

DIMENZE

Nositelé inovačního záměru

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Nositelé inovačního záměru působí zmateným dojmem a demonstrují neznalost jak v oblasti problematiky relevantní pro daný inovační záměr, tak i v problematice fatické aplikace podkladových znalostí.

2

Nositelé inovačního záměru představují standardní tým demonstrující omezenou znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, který však demonstruje silnou vnitřní nehomogenitu, pnutí nebo konflikt.

3

Nositelé inovačního záměru představují standardní tým demonstrující adekvátní znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez vnitřního pnutí nebo konfliktů, ale bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

4

Nositelé inovačního záměru představují ambiciózní vnitřně komponovaný a odborně zdatný a tým v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

5

Nositelé inovačního záměru představují ambiciózní, vyvážený a vnitřně soudržný tým jak s doloženým know-how v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, tak i v praktické aplikaci těchto znalostí.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Inovativnost

= 0

Potenciální klienti a trhy

£ 1

Ochrana duševního vlastnictví

£ 1

Nositelé inovačního záměru

£ 2

 

 

 

 

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 2. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,31 < rating £ 5

Mimořádně perspektivní

3,63 < rating £ 4,31

Velmi perspektivní

2,94 < rating £ 3,63

Průměrně perspektivní

2,25 < rating £ 2,94

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,25

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,25, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,25, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.4.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.4.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.4.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 2, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 6.12.

 

 

7.5 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 3

 

7.5.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=3 je pro všechny tři úrovně podrobný popis inovačního záměru a další podklady zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.5.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=3 jsou čtyři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • právní rámec aktivit,
 • realizační tým.

 

7.5.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících čtyřech tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence a další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může. Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • situace v řešení ochrany duševního vlastnictví.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U situace v řešení ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se proces ochrany duševního vlastnictví aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky pro ochranu duševního vlastnictví až po stav že ochrana duševního vlastnictví je v maximální možné míře zcela ošetřena.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru spíše nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Právní rámec aktivit

£ 2

Realizační tým

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 3. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,375 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,75 < rating £ 4,375

Velmi perspektivní

3,125 < rating £ 3,75

Průměrně perspektivní

2,50 < rating £ 3,125

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,50

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,5, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,5, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.5.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.5.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.5.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 3, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.6 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 4

 

7.6.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=4 je pro všechny tři úrovně Předběžná studie proveditelnosti a další podklady zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.6.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=4 je pět rozhodujících evaluačních dimenzí pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • realizační tým,
 • právní rámec aktivit,
 • inovační proces.

 

7.6.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících pěti tabulkách.

 

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některé ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence,
 • další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může.

Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trky, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • potřebné certifikáty nebo licence,
 • situace v řešení právních otázek.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U potřebných certifikátů a licencí zvažte, nakolik byly zmapovány povinnosti získání certifikátů nebo licencí pro daný produkt, nakolik byla tato skutečnost do přípravy produktu zahrnuta, jaké kroky byly pro jejich případné získání učiněny a jaký je aktuální stav jejich zajištění.

U situace v řešení právních otázek zvažte, kde se proces řešení právních aspektů aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky k řešení právních aspektů až po stav že právní aspekty jsou v maximální možné míře zcela ošetřeny.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru SPÍŠE nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • organizace inovačního procesu,
 • intenzita běhu inovačního procesu.

Při posuzování organizace inovačního procesu posuďte, nakolik jsou procesy zajišťující realizaci inovačního záměru jasně, realisticky a věrohodně definovány a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při této realizaci.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení organizace inovačního procesu silně pozitivní a hodnocení intenzity inovačního procesu silně negativní nebo naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Proces realizace inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží rychlým tempem.

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Realizační tým

£ 2

Právní rámec aktivit

£ 2

Inovační proces

£ 1

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Inovační proces

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 4. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,35 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,7 < rating £ 4,35

Velmi perspektivní

3,05 < rating £ 3,7

Průměrně perspektivní

2,4 < rating £ 3,05

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,40

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,4, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,4, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.6.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.6.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

7.6.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 4, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.7 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 5

 

7.7.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=5 je pro všechny tři úrovně Studie proveditelnosti a další materiály zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.7.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=5 jsou tři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • realizační tým,
 • právní rámec aktivit,
 • inovační proces.

 

7.7.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících pěti tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některé ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence,
 • další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může.

Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trky, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • certifikáty nebo licence,
 • situace v řešení právních otázek.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U certifikátů a licencí zvažte, nakolik byly zmapovány povinnosti získání certifikátů nebo licencí pro daný produkt, nakolik byla tato skutečnost do přípravy produktu zahrnuta, jaké kroky byly pro jejich případné získání učiněny a jaký je aktuální stav jejich zajištění.

U situace v řešení právních otázek zvažte, kde se proces řešení právních aspektů aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky k řešení právních aspektů až po stav že právní aspekty jsou v maximální možné míře zcela ošetřeny.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • nasazení týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů.

U nasazení týmu zvažte míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru a intenzitu osobního pracovního nasazení členů týmu.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru SPÍŠE nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

 

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • obchodní model
 • komunita, partneři, dodavatelé
 • intenzita běhu inovačního procesu

Při posuzování obchodního modelu posuďte, nakolik je obchodní model jasně, realisticky a věrohodně definován a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při jeho provozování.

Při posuzování komunity, partnerů a dodavatelů posuďte, nakolik se realizačnímu týmu podařilo při realizaci inovačního záměru vybudovat komunitu podporující tuto realizaci, navázat potřebné partnerské vztahy a zajistit dodavatele nezbytné pro zajištění produkce.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“.

Na základě zvážení všech tří těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení inovačního záměru je v některých aspektech rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Obchodní model inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Není vtvořena komunita podporující realizaci inovačního záměru. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Komunita podporující realizaci inovačního záměru je velmi slabá. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, ale chybí potvrzení potřebných partnerských a dodavatelských vztahů. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou navázány potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje silná komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou pevně navázány všechny potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží rychlým tempem.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Realizační tým

£ 2

Právní rámec aktivit

£ 2

Inovační proces

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Inovační proces

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 5. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,40 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,80 < rating £ 4,40

Velmi perspektivní

3,20 < rating £ 3,80

Průměrně perspektivní

2,60 < rating £ 3,20

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,60

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,6, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,6, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.7.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.7.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.7.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 5, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.8 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 6

 

7.8.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=6je pro všechny tři úrovně Předběžný podnikatelský plán a další materiály zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.8.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=6 je pět rozhodujících evaluačních dimenzí pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • realizační tým,
 • právní rámec aktivit,
 • inovační proces.

 

7.8.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících pěti tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některé ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence,
 • další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může.

Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vnitřních vztahů,
 • právní úprava vnějších vztahů,
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • certifikáty nebo licence,
 • smluvní dokumentace pro další realizaci inovačního záměru,
 • situace v řešení právních otázek.

U právní úpravy vnitřních vztahů zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vnějších vztahů zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. Případně zvažte i možné nároky dalších institucí zúčastněných nějakým způsobem při vývoji produktu. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U ochrany duševního vlastnictví zhodnoťte situaci, kde se nachází know-how, které je podkladem produktu realizujícího inovační záměr na škále:

 • know-how je prakticky nechráněno, neboť oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví silně problematizují realizaci inovačního záměru,
 • patentová ochrana podkladového know-how jako DV je z principu věci problematická, je nutno využít cesty ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana podkladového know-how jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, je nutno využít kombinace ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana podkladového know-how jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana podkladového know-how jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je reálná.

U potřebných certifikátů a licencí zvažte, nakolik byly zmapovány povinnosti získání certifikátů nebo licencí pro daný produkt, nakolik byla tato skutečnost do obchodního modelu zahrnuta, jaké kroky byly pro jejich případné získání učiněny a jaký je aktuální stav jejich zajištění.

U smluvní dokumentace zvažte, nakolik a jak přesně je vymezena smluvní dokumentace nezbytná pro další realizaci inovačního záměru. Při zvolení cesty komercializace založením start-upu se může jednat o zakládací dokumentaci nového subjektu, při zvolení cesty prodeje licence se může jednat o licenční smlouvy atd.

U situace v řešení právních aspektů zvažte, kde se proces řešení právních aspektů aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky k řešení právních aspektů až po stav že právní aspekty jsou v maximální možné míře zcela ošetřeny.

Na základě zvážení všech těchto šesti aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • nasazení týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů.

U nasazení týmu zvažte míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru a intenzitu osobního pracovního nasazení členů týmu.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru SPÍŠE nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

 

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • obchodní model
 • komunita, partneři, dodavatelé
 • zákazníci
 • intenzita běhu inovačního procesu

Při posuzování obchodního modelu posuďte, nakolik je obchodní model jasně, realisticky a věrohodně definován a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při jeho provozování.

Při posuzování komunity, partnerů a dodavatelů posuďte, nakolik se realizačnímu týmu podařilo při realizaci inovačního záměru vybudovat komunitu podporující tuto realizaci, navázat potřebné partnerské vztahy a zajistit dodavatele nezbytné pro zajištění produkce.

V otázce zákazníků zvažte, zda se realizačnímu týmu podařilo získat první zákazníky, zda se k jejich získání alespoň blíží, či nikoliv.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“.

Na základě zvážení všech čtyř těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení inovačního záměru je v některých aspektech rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Obchodní model inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Není vtvořena komunita podporující realizaci inovačního záměru. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Komunita podporující realizaci inovačního záměru je velmi slabá. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, ale chybí potvrzení potřebných partnerských a dodavatelských vztahů. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou navázány potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje silná komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou pevně navázány všechny potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží rychlým tempem.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

£ 1

Klienti a trhy

£ 1

Realizační tým

£ 2

Právní rámec aktivit

£ 2

Inovační proces

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Inovační proces

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 6. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,45 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,90 < rating £ 4,45

Velmi perspektivní

3,35 < rating £ 3,90

Průměrně perspektivní

2,80 < rating £ 3,35

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,80

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,8, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,8, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.8.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.8.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.8.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 6, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

7.9 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 7

V této verzi 1.0 není evaluace pro úroveň IRL = 7 implementována.

 

7.10 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 8

V této verzi 1.0 není evaluace pro úroveň IRL = 8 implementována.

 

7.11 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 9

V této verzi 1.0 není evaluace pro úroveň IRL = 9 implementována

 

7.12 Formální podoba výstupu evaluace

Po ukončení evaluace jsou její výsledky zobrazeny v protokolu, který má následující podobu:

 

 

VÝSLEDEK EVALUACE

 

Inovační záměr: [Název inovačního záměru]

 

Zkrácený název inovačního záměru (Akronym): Zkrácený název inovačního záměru

Verze: [Číslo verze]

Datum zpracování evaluace: [Datum zpracování evaluace]

IRL: [Hodnota IRL]

Skóre inovačního záměru je: [Hodnota skóre inovačního záměru]

Hodnocení inovačního záměru: [Kvalitativní hodnocení inovačního záměru]

Komponenty jednotlivých dimenzí:

Dimenze

Rating

Dimenze 1

[Hodnota ratingu pro dimenzi 1]

Dimenze 2

[Hodnota ratingu pro dimenzi 2]

Dimenze 3

[Hodnota ratingu pro dimenzi 3]

Dimenze 4

[Hodnota ratingu pro dimenzi 4]

Dimenze 5

[Hodnota ratingu pro dimenzi 5]

 

 

Tyto výsledky jsou rovněž zobrazeny v podobě paprskového grafu, kde na jednotlivých osách jsou vyznačeny ratingy jednotlivých dimenzí odpovídajících dané hodnotě IRL.

 

Protokol i graf jsou archivovány a je možno je vytisknout.

 

Po ukončení evaluace je možno danou verzi zapečetit.

 

7.13 Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou pro různá IRL různá, shrnuje je následujících devět tabulek pro jednotlivá IRL (doporučení jsou vždy v levém sloupci tabulky, v pravém sloupci jsou podmínky, za kterých se doporučení objeví):

 

IRL = 1

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu lepší promyšlení a zlepšení pasáže o jeho originalitě.

V dimenzi „Originalita“ je rating £ 1

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu promyslet znova, zda jej nelze formulovat pro širší aplikační využití.

V dimenzi Aplikační záběr je rating £ 2

Zprostředkujte předkladatelům inovačního námětu školení nebo mentorskou podporu při organizaci jejich týmové práce a zpracování předkládaného materiálu.

V dimenzi Předkladatelé je rating £ 3

 

IRL = 2

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu lepší promyšlení a zlepšení pasáže o jeho inovativnosti.

V dimenzi Inovativnost je rating £ 1

Navrhněte nositelům inovačního záměru promyslet znova, zda jej nelze formulovat pro širší aplikační využití.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte nositelům inovačního záměru podrobnější analýzu možnosti ochrany duševního vlastnictví.

V dimenzi Ochrana duševního vlastnictví je rating £ 2

Zprostředkujte nositelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jejich týmové práce.

V dimenzi Nositelé inovačního záměru jerating £ 3

 

IRL = 3

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

 

IRL = 4

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte předkladatelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při strukturování inovačního procesu a jejich rolí při jeho realizaci.

V dimenzi Inovační proces je rating £ 2

 

IRL = 5

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při rozvoji obchodního modelu, a budování komunity a organizaci podporující realizaci inovačního záměru.

V dimenzi Inovační proces je rating £ 3

 

IRL = 6

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 2

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při rozvoji obchodního modelu, a budování komunity a organizaci podporující realizaci inovačního záměru.

V dimenzi Inovační proces je rating £ 3

 

8. Slovníček pojmů

 

Bude doplněn dodatečně.

 

 

9. Přílohy

 

Příloha č. 1: Struktura hlavičky uživatelského účtu

 

Bude doplněna dodatečně

 

Příloha č 2.: Podrobná definice IRL

 

Bude doplněna dodatečně.

Datum:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Vyjádření vedoucího pracoviště:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Vyjádření statutárního pracovníka instituce:

Datum:

Jméno:

Funkce

Podpis:

               

Tyto údaje jsou uloženy v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu uživatele.

 

5. Klasifikace Innovation Readiness Level (IRL)

Základním krokem pro posuzování daného inovačního záměru je stanovení úrovně jeho realizační připravenosti, tzv. „Innovation Readiness Level“. Podrobné definice IRL klasifikace je v Příloze č. 2.

 

5.1 Cíl klasifikace IRL

Cílem klasifikace IRL je definovat pozici inovačního záměru na devítistupňové škále, charakterizující jak technologickou pokročilost vývoje podkladového know-how, tak i míru sociálního přijetí dané inovace. IRL=1 odpovídá zcela počáteční fázi inovačního záměru, kdy existuje podkladové know-how a pouze velmi orientační představa o jeho možném využití. Na druhém konci škály IRL = 9 odpovídá situaci, kdy inovační záměr je plně připraven k masivní realizaci. Definování úrovně IRL je nezbytné pro výběr metod, kterými se bude daný inovační záměr dále hodnotit.

5.2 Stanovení IRL pro daný inovační záměr

Hodnotu IRL klasifikující daný inovační záměr je možno stanovit dvěma různými metodami, které samozřejmě vedou ke stejnému výsledku:

 • Strukturované nalezení IRL vychází z postupného vyplnění sekvence tabulek prezentujících milníky, které musí být pro jednotlivé úrovně IRL splněny. Úroveň IRL odpovídající posuzovanému inovačnímu záměru je ta, ve které všechny nezbytné milníky ještě splněny nejsou, ačkoliv pro nejbližší nižší úroveň všechny milníky splněny byly.
 • Přímé stanovení IRL vychází z definice IRL a určuje se z kombinace dvou indexů:

- “Technology Readiness Level“ (TRL), který charakterizuje míru technologické pokročilosti daného inovačního záměru pro jeho praktickou realizaci;

- „Innovation Social Acceptance Level“ (ISAL), který charakterizuje míru společenského přijetí inovace přinášené daným inovačním záměrem.

Jejich hodnoty se přímo vyznačí ve dvou paralelních tabulkách a hodnota IRL se stanoví jako menší z nich.

5.3 Přímé stanovení IRL

Hodnota IRL je kombinací hodnot dvou dílčích indexů – TRL a ISAL.

Hodnota TRL (Technology Readiness Level) stanoví pokročilost vývoje technologie (know-how, vynálezu), která je znalostním podkladem inovačního záměru.

Hodnota ISAL (Inovation Social Acceptance Level) stanoví míru v jaké je zamýšlená inovace známa / přijímána potenciálními zákazníky a společností.

Hodnota IRL se stanoví tak, že se v následujících paralelních tabulkách vyplní vždy jedna úroveň TRL a jednu úroveň ISAL, která nejlépe odpovídá danému inovačnímu záměru. Při tomto stanovení je užitečné nutné napřed zvážit, do které ze čtyř fází

 • formulace inovačního záměru,
 • prověrka inovačního záměru,
 • realizace inovačního záměru,
 • škálování.

pro daný index (TRL i ISAL) daný inovační záměr spadá a teprve potom pro oba indexy – jak TRL, tak i ISAL - se zaškrtne v příslušné fázi právě jedna hodnota z devítibodové škály, která nejlépe odpovídá posuzovanému inovačnímu záměru.

 

TRL

 

ISAL

Fáze formulace inovačního záměru

1

Základní principy jsou pozorovány a reportovány. Poznatky základního výzkumu jsou uplatněny v aplikovaném výzkumu a vývoji. Poznatky jsou formulovány ve formě studií, vzorců a schémat.

   

1

Inovace je pouze nápad v hlavě (-ách) inovátora (=vynálezce, podnikatele) nebo malého týmu jak určitou znalost využít pro řešení praktického problému.

 

2

Je formulován technologický koncept praktického využití podkladové znalosti. Jsou popsány základní jeho základní prvky. Jsou definovány analytické nástroje pro analýzu a simulaci tohoto využití.

   

2

Inovátoři konzultují svůj nápad s poradci a ve svém okolí a formulují ho ve formě inovačního záměru.

 

Fáze prověrky inovačního záměru

3

Realizují se analytické a experimentální studie s cílem prověření realizovatelnosti jednotlivých technologických komponent inovačního záměru, které dosud nemusí být integrovány.

   

3

Realizují se studie, kterými se prověřuje inovační záměr v kontextu vnímání širší společenské a ekonomické reality.

 

4

Probíhá validace jednotlivých komponent a/nebo celé technologie v laboratorních podmínkách. Vznikají první prototypy.

   

4

Organizují se projekty pro prověření inovačního záměru, do kterých zapojuje širší klientská a investorská komunita.

 

Fáze realizace inovačního záměru

5

Probíhá validace komponent a prototypu v relevantním prostředí. Základní technologické prvky jsou integrovány navzájem a s nezbytnými podpůrnými strukturami a cílem jejich implementace prověrky v reálném prostředí.

   

5

Inovační záměr je osvojován realizačním týmem a oslovují se potenciální investoři pro tržní realizaci produktu.

 

6

Probíhá demonstrace funkčnosti systému nebo prototypu v relevantním prostředí. Vzniká strukturovaná dokumentace relevantní pro tržní nasazení.

   

6

Inovační zámět je ukotvován v právním rámci, buduje se širší komunita a získává se financování pro tržní realizaci produktu a škálování.

 

Fáze škálování

7

Probíhá demonstrace funkčnosti systému a/nebo produktu v operačním prostředí. Všechny části systému včetně podpůrných struktur jsou integrovány a je prokázána jejich funkčnost v prostředí blízkém normálním tržním podmínkám.

   

7

Realizační tým je kompletní a funkční. Vzniká zárodek klientské báze. Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity.

 

8

Aktuální systém a/nebo produkt je kompletován a prověřen testy a demonstraci v tržním prostředí.

Je kompletována uživatelská, vzdělávací a udržovací dokumentace.

   

8

Inovace je ve společnosti akceptována ve formě nového výrobku nebo služby dostupného a využívaného na omezených lokální ch trzích.

 

9

Aktuální systém a/nebo produkt je prověřen úspěšnou cílenou operací na pilotním trhu. Podpůrné struktury jsou funkční. Testuje se možnost jeho rozšíření na další trhy.

   

9

Inovace je ve společnosti široce akceptována ve formě obecně dostupného a využívaného nového výrobku nebo služby rozšiřujícího se na globální trhy.

 

 

Poté se hodnota IRL stanoví jako menší ze zvolených hodnot TRL a ISAL.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pouze pro evaluaci daného inovačního záměru.

5.4 Strukturované nalezení IRL

Strukturované nalezení IRL je primární metoda, pro určení IRL za situace, kdy poloze daného inovačního záměru na stupnici IRL mám pouze velmi orientační představu. Získané výsledky jsou informativnější. Využití této metody je doporučeno v případě, kdy InnovationProcessor využíváme pro řízení informačního procesu.

Stanovení touto metodou spočívá v odpovídání na otázky ve třetím sloupci následující tabulky. Pokud pro dané IRL (prvni sloupec) je odpověď na všechny otázky ANO, je daný inovační záměr nejméně na této úrovni.

 

IRL

Vymezení

Otázky

Klasifikace

Výsledek

IRL=1

Formulace nápadu aplikačního využití určitých získaných znalostí.

Jsou registrováni nositelé inovační ideje?

ANO / NE

Pokud všechny tři odpovědi jsou „ANO“, záměr prošel úrovní IRL = 1.

Pokud alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=1.

Je formulován problém (potřeba), kterým má inovace řešit (naplnit)?

ANO / NE

Jsou definovány podkladové znalosti pro inovaci?

ANO / NE

Je formulována inovační idea (např. ve formě ICC)?

ANO / NE

IRL=2

Zpracování popisu aplikačního konceptu.

Formalizace právních vztahů mezi původci inovačního záměru.

Hledání finančních zdroj pro prověření konceptu.

Je formulován inovační záměr?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovní IRL=1

2) a odpovědi na všech pět otázek je „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=2.

Pokud záměr prošel úrovní IRL=1 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=2.

Jsou specifikována klíčová slova?

ANO / NE

Je inovační idea klasifikována podle

- typu inovace

- míry inovace

- typu podkladového know-how

- typu relevantního DV

oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity?

ANO / NE

Jsou ošetřeny právní vztahy mezi původci inovačního záměru?

ANO / NE

Jsou vyčísleny finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru?

ANO / NE

IRL=3

Aplikační koncept je prověřován předběžnými experimentálními a analytickými studiemi.

Je k dispozici Předběžná studie proveditelnosti?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 a 2

2) a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=3.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 a 2 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „“NE“, je záměr na úrovni IRL=3.

Jsou alokovány finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru?

ANO / NE

Jsou k dispozici výsledky testů technologických komponent?

ANO / NE

Jsou k dispozici výsledky analýzy ochrany DV?

ANO / NE

 

 

IRL=4

Realizují se projekty omezeného rozsahu s cílem podrobnější specifikace a testování detekované aplikační příležitosti.

Je k dispozici Studie proveditelnosti?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 3

2) a odpovědi na všechny tři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=4.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 3 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=4.

Jsou k dispozici výsledky testování společného fungování technologických komponent?

ANO / NE

Je k dispozici popis obchodního modelu?

ANO / NE

IRL=5

Nositelé nápadu vyvíjejí produkt a jeho design, ale produkt, který by generoval příjmy, zatím není vyvinut.

Je k dispozici Předběžný podnikatelský plán?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 4

2) a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=5.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 4 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=5.

Jsou dispozici výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí?

ANO / NE

Je k dispozici podrobný popis produktu a jeho designu?

ANO / NE

Je k dispozici podrobná tržní analýza?

ANO / NE

IRL=6

Probíhá ladění produktu a obchodního modelu v souladu s detekovanými potřebami trhu. Produkt je vyvinutý, ale zatím negeneruje příjmy ani jiné benefity.

Je k dispozici Podnikatelský plán?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 5

2) a odpovědi na všechny čtyři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=6.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 5 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=6.

Jsou k dispozici výsledky testování produktu v relevantním prostředí?

ANO / NE

Je k dispozici potřebná dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu?

ANO / NE

Jsou definování potenciální investoři?

ANO / NE

IRL=7

Realizační tým je kompletní a funkční.

Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity.

Je přesně definován a právně zakotven nositel inovačního projektu?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 6

2) a odpovědi na všechny tři otázky jsou „ANO“

záměr prošel i úrovní IRL=7.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 6 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=7.

Je rozpracován Podnikatelský plán do finančního, marketingového, obchodního a personálního plánu

ANO / NE

Je zajištěno financování od investorů?

ANO / NE

IRL=8

Probíhá přechod na plnou produkci a distribuci produktu, které generují nezanedbatelné příjmy nebo jiné benefity.

Podařilo se realizovat první prodeje (nebo jiná aplikační realizace) produktu.?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 7

2) a odpovědi na všech pět otázek jsou „ANO“

záměr prošel úrovní IRL=8.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 7 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=8.

Je k dispozici zpětná vazba od prvních klientů?

ANO / NE

Je k dispozici report o plnění Podnikatelského plánu?

ANO / NE

Existuje podrobný marketingový, obchodní a finanční plán pro další období?

ANO / NE

Jsou zpracovány analýzy potenciálu dalších trhu?

ANO / NE

IRL=9

Plně rozvinutá produkce, podpořená odpovídající infrastrukturou a personálním zajištěním, usilující o zvětšení svého podílu na relevantním trhu.

Je zpracován expanzní plán?

ANO / NE

Pokud:

1) záměr prošel úrovněmi 1 - 8

2) 2) a odpovědi na obě dvě otázky jsou „ANO“

3) záměr prošel úrovní IRL=9.

Pokud záměr prošel úrovněmi 1 - 8 a alespoň jedna z odpovědí na otázky je „NE“, je záměr na úrovni IRL=9.

Realizuje nositel inovačního projektu běžnou obchodní činnost (nebo činnosti realizující předpokládané aplikačním nasazení produktu?

ANO / NE

 

Úroveň IRL daného inovačního záměru je dána nejvyšší hodnotou, pro kterou jsou všechny odpovědi ve sloupci „Klasifikace“ ANO zvýšenou o jedničku.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pro řízení realizace daného inovačního záměru založené na jeho opakované evaluaci.

 

 

5.5 Přímé stanovení IRL

Hodnota IRL je kombinací hodnot dvou dílčích indexů – TRL a ISAL.

Hodnota TRL (Technology Readiness Level) stanoví pokročilost vývoje technologie (know-how, vynálezu), která je znalostním podkladem inovačního záměru.

Hodnota ISAL (Innovation Social Acceptance Level) stanoví míru v jaké je zamýšlená inovace známa / přijímána potenciálními zákazníky a společností.

Hodnota IRL se stanoví tak, že se v následujících paralelních tabulkách vyplní vždy jedna úroveň TRL a jednu úroveň ISAL, která nejlépe odpovídá danému inovačnímu záměru. Při tomto stanovení je užitečné nutné napřed zvážit, do které ze čtyř fází

 • formulace inovačního záměru,
 • prověrka inovačního záměru,
 • realizace inovačního záměru,
 • škálování.

pro daný index (TRL i ISAL) daný inovační záměr spadá a teprve potom pro oba indexy – jak TRL, tak i ISAL - se zaškrtne v příslušné fázi právě jedna hodnota z devítibodové škály, která nejlépe odpovídá posuzovanému inovačnímu záměru.

 

TRL

 

ISAL

Fáze formulace inovačního záměru

1

Základní principy jsou pozorovány a reportovány. Poznatky základního výzkumu jsou uplatněny v aplikovaném výzkumu a vývoji. Poznatky jsou formulovány ve formě studií, vzorců a schémat.

   

1

Inovace je pouze nápad v hlavě (-ách) inovátora (=vynálezce, podnikatele) nebo malého týmu jak určitou znalost využít pro řešení praktického problému.

 

2

Je formulován technologický koncept praktického využití podkladové znalosti. Jsou popsány základní jeho základní prvky. Jsou definovány analytické nástroje pro analýzu a simulaci tohoto využití.

   

2

Inovátoři konzultují svůj nápad s poradci a ve svém okolí a formulují ho ve formě inovačního záměru.

 

Fáze prověrky inovačního záměru

3

Realizují se analytické a experimentální studie s cílem prověření realizovatelnosti jednotlivých technologických komponent inovačního záměru, které dosud nemusí být integrovány.

   

3

Realizují se studie, kterými se prověřuje inovační záměr v kontextu vnímání širší společenské a ekonomické reality.

 

4

Probíhá validace jednotlivých komponent a/nebo celé technologie v laboratorních podmínkách. Vznikají první prototypy.

   

4

Organizují se projekty pro prověření inovačního záměru, do kterých zapojuje širší klientská a investorská komunita.

 

Fáze realizace inovačního záměru

5

Probíhá validace komponent a prototypu v relevantním prostředí. Základní technologické prvky jsou integrovány navzájem a s nezbytnými podpůrnými strukturami a cílem jejich implementace prověrky v reálném prostředí.

   

5

Inovační záměr je osvojován realizačním týmem a oslovují se potenciální investoři pro tržní realizaci produktu.

 

6

Probíhá demonstrace funkčnosti systému nebo prototypu v relevantním prostředí. Vzniká strukturovaná dokumentace relevantní pro tržní nasazení.

   

6

Inovační záměr je ukotvován v právním rámci, buduje se širší komunita a získává se financování pro tržní realizaci produktu a škálování.

 

Fáze škálování

7

Probíhá demonstrace funkčnosti systému a/nebo produktu v operačním prostředí. Všechny části systému včetně podpůrných struktur jsou integrovány a je prokázána jejich funkčnost v prostředí blízkém normálním tržním podmínkám.

   

7

Realizační tým je kompletní a funkční. Vzniká zárodek klientské báze. Probíhá produkce v omezeném rozsahu generující první příjmy nebo jiné benefity.

 

8

Aktuální systém a/nebo produkt je kompletován a prověřen testy a demonstraci v tržním prostředí.

Je kompletována uživatelská, vzdělávací a udržovací dokumentace.

   

8

Inovace je ve společnosti akceptována ve formě nového výrobku nebo služby dostupného a využívaného na omezených lokální ch trzích.

 

9

Aktuální systém a/nebo produkt je prověřen úspěšnou cílenou operací na pilotním trhu. Podpůrné struktury jsou funkční. Testuje se možnost jeho rozšíření na další trhy.

   

9

Inovace je ve společnosti široce akceptována ve formě obecně dostupného a využívaného nového výrobku nebo služby rozšiřujícího se na globální trhy.

 

 

Poté se hodnota IRL stanoví jako menší ze zvolených hodnot TRL a ISAL.

Výstup tohoto kroku je uložen v příslušné položce dané verze inovačního záměru v uživatelském účtu posuzovatele.

Tato cesta je vhodnější zpravidla v případě, kdy chceme využívat aplikaci InnovationProcessor pouze pro evaluaci daného inovačního záměru.

 

6. Doporučení pro zvýšení úrovně IRL

Při strukturovaném nalezení IRL nabízí aplikace InnovationProcessor doporučení, jak postupovat, pokud chceme zvýšit úroveň IRL daného inovačního záměru. Tato nápověda se objevuje pod výsledkem stanovení IRL.

Doporučení jak zvýšil úroveň IRL jsou konstruována na základě otázek, na které se při strukturovaném nalezení IRL odpovídá. Pokud je odpověď na některou z otázek v dané sadě NE, znamená to, že se jedná právě o sadu odpovídající finální hodnotě IRL. Pokud by se měl inovační záměr posunout na vyšší úroveň IRL, musela by se tato odpověď změnit na ANO. Příslušné doporučení proto navrhuje kroky, které by se pro tuto změnu měly podniknout.

Pro jednotlivé úrovně IRL = 1 – 6 jsou konkrétní doporučení popsána v následujících šesti tabulkách.

 

IRL = 1

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Vraťte se k Základní charakteristice inovačního záměru a podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte registraci nositelů inovační ideje.

Odpověď NE na dotaz: Jsou registrováni nositelé inovační ideje?

Zformulujte problém (potřebu), který má inovace řešit (naplnit)!

Odpověď NE na dotaz Je formulován problém (potřeba), kterým má inovace řešit (naplnit)?

Definujte potřebné podkladové znalosti pro inovaci!

Odpověď NE na dotaz Jsou definovány podkladové znalosti pro inovaci?

Formulujte inovační ideu např. ve formě ICC – „Innovation Concept Canvas“!

Odpověď NE na dotaz Je k dispozici formulace inovačního záměru?

IRL = 2

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Formulujte podrobně inovační záměr!

Odpověď NE na dotaz: Je podrobně formulován inovační záměr?

Specifikujte klíčová slova!

Odpověď NE na dotaz: Jsou specifikována klíčová slova?

Klasifikujte inovační ideu klasifikována podle

- míry inovace

- typu podkladového know-how

- typu relevantního DV

- oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity

Odpověď NE na dotaz: Je inovační záměr klasifikován podle - typu inovace - míry inovace - typu podkladového know-how - typu relevantního DV - oslovované oblasti podnikatelské činnosti či sociální aktivity?

Zajistěte ošetření právních vztahů mezi původci inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou ošetřeny právní vztahy mezi původci inovačního záměru?

Vyčíslete finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou vyčísleny finanční potřeby pro prověrku inovačního záměru?

 

IRL = 3

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Předběžné studie proveditelnosti!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici předběžná studie proveditelnosti?

Zajistěte finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru!

Odpověď NE na dotaz: Jsou alokovány finanční zdroje pro prověrku inovačního záměru?

Pokud jsou potřebné, zajistěte testy technologických komponent!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testů technologických komponent?

Zajistěte zpracování analýzy možnosti ochrany DV!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky analýzy možnosti ochrany DV?

 

IRL = 4

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Studie proveditelnosti

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Studie proveditelnosti?

Jsou-li zapotřebí, zajistěte zpracování testů společného fungování technologických komponent!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testování společného fungování technologických komponent?

Zajistěte vývoj obchodního modelu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici popis obchodního modelu?

 

 

 

IRL = 5

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Předběžného podnikatelského plánu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Předběžný podnikatelský plán?

Jsou-li zapotřebí, zajistěte výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí!

Odpověď NE na dotaz: Jsou dispozici výsledky testů základních technologických a obchodních komponent v rozumně realistickém testovacím prostředí?

Zajistěte podrobný popis produktu a jeho designu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici podrobný popis produktu a jeho designu?

Zajistěte zpracování předběžné tržní analýzy!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici předběžná tržní analýza?

 

IRL = 6

 

HLÁŠKA

OBJEVÍ SE KDYŽ

Podnikněte následující kroky:

Vždy, když se objeví některá z hlášek pod ní.

Zajistěte zpracování Podnikatelského plánu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici Podnikatelský plán?

Zajistěte zpracování podrobné tržní analýzy!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky podrobné tržní analýzy?

Zajistěte testování produktu v relevantním prostředí!!

Odpověď NE na dotaz: Jsou k dispozici výsledky testování produktu v relevantním prostředí?

Zajistěte zpracování dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu!

Odpověď NE na dotaz: Je k dispozici potřebná dokumentace k právnímu zakotvení nositele inovačního projektu?

Definujte potenciální investory!

Odpověď NE na dotaz: Jsou definování potenciální investoři?

 

Pro úrovně IRL = 7 – 9 v této verzi evaluace ani doporučení pro postup na vyšší hladinu IRL nejsou řešeny.

 

7. Evaluace inovačního záměru

 

7.1 Postup evaluace inovačního záměru

Další postup evaluace inovačního záměru spočívá v otevření jednotlivých dimenzí, které jsou pro danou úroveň IRL pro tuto evaluaci rozhodující, ocenění aplikačního potenciálu daného inovačního záměru ratingem v této dimenzi, strukturovaném shrnutí výsledků hodnocení jednotlivých dimenzí do souhrnného skóre oceňujícího kvantitativně aplikační potenciál daného inovačního záměru a přehledné prezentaci získaných výsledků.

 

 

7.2 Volba úrovně evaluace

Evaluace inovačního záměru může v každé dimenzi probíhat na třech úrovních – viz oddíl 1.2.

V této verzi je implementována v současné době pouze úroveň 1., v nejbližší době bude implementována úroveň 2. Úroveň 3., není v této verzi implementována.

Úroveň 1. představuje klasický rating založený na výběru jednoho z verbálně před-definovaných stupňů pro každou dimenzi významnou pro posouzení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru na dané IRL a jejich strukturovaném součtu, který dává celkové skóre. Úroveň 2., vede k formálně stejným výsledkům, avšak s využitím sofistikovanějších postupů využívající doporučených informačních zdrojů. Úroveň 3., která bude zahrnovat rating a výpočet skóre s využitím prvků umělé inteligence, není v této verzi implementována.

 

 

7.3 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 1

 

7.3.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=1 je pro všechny tři úrovně vyplněný registrační formulář „Základní charakteristika inovačního záměru“ – viz oddíl 4.2.

 

7.3.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=1 jsou tři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru:

 • originalita,
 • aplikační záběr,
 • předkladatelé.

 

7.3.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících třech tabulkách.

DIMENZE

Originalita

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Jedná se inovační námět představující mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

2

Jedná se inovační námět představující radikální zlepšení již existujících produktů nebo služeb.

3

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které však obecně nejsou považovány za příliš perspektivní.

4

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní.

5

Jedná se o originální inovační námět směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

 

DIMENZE

Aplikační záběr

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako velmi úzký. Buď je velmi úzký segment potenciálních zákazníků či uživatelů (buď výrazně teritoriálně omezený, nebo omezený malým počtem potenciálních klientů), nebo byly detekovány velmi závažné a těžko překonatelné překážky bránící využití předpokládaného tržního potenciálu.

2

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako relativně omezený. Buď jsou potenciální klienti teritoriálně nebo oborově omezeni, nebo existují informace o závažných překážkách pro realizaci předpokládaného tržního potenciálu.

3

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako relativně široký, buď co do teritoriálního záběru, nebo co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky ohrožující realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky překonatelné.

4

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví jako velmi široký, buď co do teritoriálního uplatnění nebo i co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky bránící realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky relativně snadno překonatelné.

5

Aplikační záběr uvažované inovace se jeví prakticky neomezený – pokrývá řadu oborů, oblastní a segmentů na globálních trzích. Nejsou informace o závažných překážkách, které by realizaci tohoto potenciálu mohly zabránit.

 

DIMENZE

Předkladatelé

0

Charakteristika inovačního námětu neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Předkladatelé působí zmateným dojmem a demonstrují neznalost jak v oblasti problematiky relevantní pro daný inovační záměr, tak i v problematice fatické aplikace podkladových znalostí.

2

Předkladatelé představují standardní tým demonstrující omezenou znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, který však demonstruje silnou vnitřní nehomogenitu, pnutí nebo konflikt.

3

Předkladatelé představují standardní tým demonstrující adekvátní znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez vnitřního pnutí nebo konfliktů, ale bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

4

Předkladatelé představují ambiciózní vnitřně komponovaný a odborně zdatný a tým v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

5

Předkladatelé představují ambiciózní, vyvážený a vnitřně soudržný tým jak s doloženým know-how v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, tak i v praktické aplikaci těchto znalostí.

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Originalita

= 0

Aplikační záběr

£ 1

Předkladatelé

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

 1. 1.

bod

body

body

body

bodů

Originalita inovačního záměru

           

Věrohodnost předkladatelů

           

Schopnost realizace inovačního záměru předkladateli

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole, postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 1. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,33 < rating £ 5

Mimořádně perspektivní

3,67 < rating £ 4,33

Velmi perspektivní

3,00 < rating £ 3,67

Průměrně perspektivní

2,33 < rating £ 3,00

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,33

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,33, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,33, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.3.4 Postup evaluace pro úroveň 2.

Bude doplněno brzy.

 

7.3.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.3.6 Výstupy evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 1, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.4 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 2

 

7.4.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=2 je pro všechny tři úrovně zpracovaný formulář Innovation Case Canvas a další podklady zpracované při stanovení IRL.

 

7.4.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=2 jsou čtyři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru:

 • inovativnost
 • potenciální klienti a trhy
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • nositelé inovačního záměru.

 

7.4.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících čtyřech tabulkách.

 

DIMENZE

Inovativnost

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Jedná se inovační záměr cílící na mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

2

Jedná se inovační záměr cílící na radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb.

3

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které však jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které však obecně nejsou považované za příliš perspektivní.

4

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní.

5

Jedná se o originální inovační záměr směřující na zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

 

 

DIMENZE

Potenciální klienti a trhy

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Počet klientů je velmi omezený a tržní segment, na který inovace cílí, je velmi úzký (buď výrazně teritoriálně omezený, nebo omezený malým počtem potenciálních klientů), nebo byly detekovány velmi závažné a těžko překonatelné překážky bránící využití předpokládaného tržního potenciálu.

2

Trh, na který inovace míří, se jeví jako relativně omezený. Buď jsou potenciální klienti teritoriálně nebo oborově omezeni, nebo existují informace o závažných překážkách pro realizaci předpokládaného tržního potenciálu.

 

 

3

Trh, na který inovace míří, se jeví jako relativně široký, buď co do teritoriálního záběru, nebo co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky ohrožující realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky překonatelné.

4

Trh, na který inovace míří, se jeví jako velmi široký, buď co do teritoriálního uplatnění nebo i co do okruhu potenciálních klientů. Pokud byly detekovány překážky bránící realizaci předpokládaného tržního potenciálu, jedná se o překážky relativně snadno překonatelné.

5

Trh, na který inovace míří, se jeví prakticky neomezený – pokrývá řadu oborů, oblastní a segmentů na globálních trzích. Nejsou informace o závažných překážkách, které by realizaci tohoto potenciálu mohly zabránit.

 

 

DIMENZE

Ochrana duševního vlastnictví

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV. Existují velmi silné obavy, že realizace inovačního záměru naruší existující práva ochrany duševního vlastnictví do té míry, že mohou jeho realizaci znemožnit.

2

Jedná se o inovační námět, jehož ochrana jako DV je z principu věci problematická. V úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV.

3

Jedná se o inovační námět, jehož ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV. Ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV.

4

Existují rozumné důvody k předpokladu, že z hlediska ochrany DV se jedná o námět natolik k původní, že jeho spolehlivá ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově bude možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV.

5

Existují rozumné důvody k předpokladu, že z hlediska ochrany DV se jedná o námět natolik k původní, že jeho silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově bude možná.

 

 

DIMENZE

Nositelé inovačního záměru

0

Charakteristika inovačního záměru neposkytuje dostatek informací pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Nositelé inovačního záměru působí zmateným dojmem a demonstrují neznalost jak v oblasti problematiky relevantní pro daný inovační záměr, tak i v problematice fatické aplikace podkladových znalostí.

2

Nositelé inovačního záměru představují standardní tým demonstrující omezenou znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, který však demonstruje silnou vnitřní nehomogenitu, pnutí nebo konflikt.

3

Nositelé inovačního záměru představují standardní tým demonstrující adekvátní znalost problematiky v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez vnitřního pnutí nebo konfliktů, ale bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

4

Nositelé inovačního záměru představují ambiciózní vnitřně komponovaný a odborně zdatný a tým v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr bez hlubších zkušeností s praktickou aplikací svých odborných znalostí.

5

Nositelé inovačního záměru představují ambiciózní, vyvážený a vnitřně soudržný tým jak s doloženým know-how v odborné oblasti relevantní pro posuzovaný inovační záměr, tak i v praktické aplikaci těchto znalostí.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

DIMENZE

RATING

Inovativnost

= 0

Potenciální klienti a trhy

£ 1

Ochrana duševního vlastnictví

£ 1

Nositelé inovačního záměru

£ 2

 

 

 

 

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 2. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,31 < rating £ 5

Mimořádně perspektivní

3,63 < rating £ 4,31

Velmi perspektivní

2,94 < rating £ 3,63

Průměrně perspektivní

2,25 < rating £ 2,94

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,25

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,25, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,25, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.4.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.4.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.4.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 2, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 6.12.

 

 

7.5 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 3

 

7.5.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=3 je pro všechny tři úrovně podrobný popis inovačního záměru a další podklady zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.5.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=3 jsou čtyři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • právní rámec aktivit,
 • realizační tým.

 

7.5.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících čtyřech tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence a další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může. Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • situace v řešení ochrany duševního vlastnictví.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U situace v řešení ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se proces ochrany duševního vlastnictví aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky pro ochranu duševního vlastnictví až po stav že ochrana duševního vlastnictví je v maximální možné míře zcela ošetřena.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru spíše nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Právní rámec aktivit

£ 2

Realizační tým

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 3. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,375 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,75 < rating £ 4,375

Velmi perspektivní

3,125 < rating £ 3,75

Průměrně perspektivní

2,50 < rating £ 3,125

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,50

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,5, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,5, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.5.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.5.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.5.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 3, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.6 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 4

 

7.6.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=4 je pro všechny tři úrovně Předběžná studie proveditelnosti a další podklady zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.6.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=4 je pět rozhodujících evaluačních dimenzí pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • realizační tým,
 • právní rámec aktivit,
 • inovační proces.

 

7.6.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících pěti tabulkách.

 

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některé ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence,
 • další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může.

Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trky, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • potřebné certifikáty nebo licence,
 • situace v řešení právních otázek.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U potřebných certifikátů a licencí zvažte, nakolik byly zmapovány povinnosti získání certifikátů nebo licencí pro daný produkt, nakolik byla tato skutečnost do přípravy produktu zahrnuta, jaké kroky byly pro jejich případné získání učiněny a jaký je aktuální stav jejich zajištění.

U situace v řešení právních otázek zvažte, kde se proces řešení právních aspektů aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky k řešení právních aspektů až po stav že právní aspekty jsou v maximální možné míře zcela ošetřeny.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů. Zvažte rovněž nasazení týmu a míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto čtyř aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru SPÍŠE nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • organizace inovačního procesu,
 • intenzita běhu inovačního procesu.

Při posuzování organizace inovačního procesu posuďte, nakolik jsou procesy zajišťující realizaci inovačního záměru jasně, realisticky a věrohodně definovány a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při této realizaci.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení organizace inovačního procesu silně pozitivní a hodnocení intenzity inovačního procesu silně negativní nebo naopak, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Proces realizace inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Inovační proces běží rychlým tempem.

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Realizační tým

£ 2

Právní rámec aktivit

£ 2

Inovační proces

£ 1

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Inovační proces

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 4. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,35 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,7 < rating £ 4,35

Velmi perspektivní

3,05 < rating £ 3,7

Průměrně perspektivní

2,4 < rating £ 3,05

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,40

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,4, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,4, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.6.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.6.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

7.6.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 4, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.7 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 5

 

7.7.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=5 je pro všechny tři úrovně Studie proveditelnosti a další materiály zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.7.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=5 jsou tři rozhodující evaluační dimenze pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • realizační tým,
 • právní rámec aktivit,
 • inovační proces.

 

7.7.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících pěti tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některé ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence,
 • další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může.

Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trky, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vztahů členů realizačního týmu mezi sebou,
 • právní úprava vztahů se zaangažovanými institucemi,
 • možnosti právní ochrany duševního vlastnictví,
 • certifikáty nebo licence,
 • situace v řešení právních otázek.

U právní úpravy vztahů členů realizačního týmu mezi sebou zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vztahů se zaangažovanými institucemi zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U možností ochrany duševního vlastnictví zvažte, kde se podkladové know-how vážící se k produktu nachází na škále:

 • oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví mohou realizaci inovačního záměru znemožnit,
 • patentová ochrana jako DV je z principu věci problematická, v úvahu připadají spíše metody ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, ochrana DV připadá v úvahu spolu s kombinací ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná.

U certifikátů a licencí zvažte, nakolik byly zmapovány povinnosti získání certifikátů nebo licencí pro daný produkt, nakolik byla tato skutečnost do přípravy produktu zahrnuta, jaké kroky byly pro jejich případné získání učiněny a jaký je aktuální stav jejich zajištění.

U situace v řešení právních otázek zvažte, kde se proces řešení právních aspektů aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky k řešení právních aspektů až po stav že právní aspekty jsou v maximální možné míře zcela ošetřeny.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • nasazení týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů.

U nasazení týmu zvažte míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru a intenzitu osobního pracovního nasazení členů týmu.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru SPÍŠE nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

 

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • obchodní model
 • komunita, partneři, dodavatelé
 • intenzita běhu inovačního procesu

Při posuzování obchodního modelu posuďte, nakolik je obchodní model jasně, realisticky a věrohodně definován a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při jeho provozování.

Při posuzování komunity, partnerů a dodavatelů posuďte, nakolik se realizačnímu týmu podařilo při realizaci inovačního záměru vybudovat komunitu podporující tuto realizaci, navázat potřebné partnerské vztahy a zajistit dodavatele nezbytné pro zajištění produkce.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“.

Na základě zvážení všech tří těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení inovačního záměru je v některých aspektech rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Obchodní model inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Není vtvořena komunita podporující realizaci inovačního záměru. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Komunita podporující realizaci inovačního záměru je velmi slabá. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, ale chybí potvrzení potřebných partnerských a dodavatelských vztahů. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou navázány potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje silná komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou pevně navázány všechny potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží rychlým tempem.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

= 0

Klienti a trhy

£ 1

Realizační tým

£ 2

Právní rámec aktivit

£ 2

Inovační proces

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Inovační proces

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 5. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,40 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,80 < rating £ 4,40

Velmi perspektivní

3,20 < rating £ 3,80

Průměrně perspektivní

2,60 < rating £ 3,20

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,60

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,6, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,6, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.7.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.7.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.7.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 5, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

 

7.8 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 6

 

7.8.1 Vstupy do evaluace

Vstupem do evaluace inovačního záměru pro IRL=6je pro všechny tři úrovně Předběžný podnikatelský plán a další materiály zpracované při stanovení IRL a realizaci inovačního záměru.

 

7.8.2 Definice evaluačních dimenzí

Na úrovni IRL=6 je pět rozhodujících evaluačních dimenzí pro stanovení aplikačního potenciálu daného inovačního záměru.

 • inovativnost a design produktu,
 • klienti a trhy,
 • realizační tým,
 • právní rámec aktivit,
 • inovační proces.

 

7.8.3 Postup evaluace pro úroveň 1

První krok evaluace na úrovni 1. spočívá v ratingu jednotlivých dimenzí klasifikací každé z nich do jedné ze šesti kategorií, které jsou bodově ohodnoceny 0 – 5, podle návodu v následujících pěti tabulkách.

DIMENZE

Inovativnost a design produktu

Zvažte inovativnost a design produktu, který vznikne v rámci posuzovaného inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • stupeň vývoje produktu,
 • inovativnost produktu.

U stupně vývoje produktu posuďte, kde se produkt nachází na škále mezi pouhým náčrtem a zcela hotovým produktem. Zvažte, nakolik daná podoba produktu odpovídá deklarovanému inovačnímu záměru.

U inovativnosti produktu zvažte, jak se produkt umísťuje na škále

 • mírné zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • radikální zlepšení již existujících výrobků, postupů nebo služeb,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití známého know-how nebo standardních technologií, které nejsou v současnosti považovány za příliš perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za perspektivní,
 • zavedení nových výrobků, postupů nebo služeb, které jsou založeny na využití nového know-how nebo technologií, které jsou v současnosti považovány za velmi perspektivní.

Na základě zvážení obou těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVATIVNOST A DESIGN PRODUKTU podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení stupně vývoje produktu nízké a jeho inovativnosti vysoké či naopak, zvolte některé ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Produkt je velmi málo inovativní a stupeň jeho vývoje je v úplném počátku.

2

Produkt

 • je buď středně inovativní a stupeň jeho vývoje je relativně málo pokročilý,
 • nebo stupeň jeho vývoje je středně pokročilý, ale jeho inovativnost je velmi nízká.

3

Produkt

 • jeho rozpracován í je středně pokročilé a jeho inovativnost je rovněž střední,
 • nebo je dosti pokročile rozpracován, ale jeho inovativnost je velmi nízká,
 • nebo jeho inovativnost je vysoká, ale je velmi málo rozpracován.

4

Produkt

 • je buď velmi inovativní, ale jeho vývoj není adekvátně rozpracován,
 • nebo je podrobně rozpracován, ale jeho inovativnost není špičková.

5

Produkt je velmi inovativní a stupeň jeho vývoje je velmi pokročilý.

 

 

DIMENZE

Klienti a trhy

Zvažte klienty a trhy, na které se obrací daný produkt, z následujících hledisek:

 • velikost oslovovaného trhu nebo tržního segmentu,
 • dynamika (růst) tohoto trhu,
 • překážky problematizující umístění produktu na tento trh,
 • konkurence,
 • další tržní rizika.

U velikosti trhu zvažte zda

 • se potenciálně jedná o trh lokální (ČR + SR), evropský nebo celosvětový,
 • zda se jedná o trh B2B či B2C,
 • jak široký je oslovovaný zákaznický segment (segmenty).

U dynamiky trhu zvažte, zda se jedná o trh stagnující či dokonce klesající, trh rostoucí úměrně růstu celé ekonomiky, či trh dynamicky rostoucí rychleji či mnohem rychleji než roste celá ekonomika.

U překážek vstupu na trh zvažte legislativní překážky, administrativní regulace trhu, jazykové aspekty, psychologické aspekty a krajové zvyky, případně možné dopravní problémy.

U konkurence zvažte nejen konkurenci aktuálně na trhu působící, ale i konkurenci, která na oslovovaných trzích výhledově působit může.

Zvažte rovněž případná další tržní rizika jinde nezachycená, která mohou úspěšnou realizaci inovačního záměru ohrozit.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze KLIENTI A TRHY podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení klientů a trhů silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neperspektivní trh(y) – buď malý, nebo málo dynamický, případně s výraznými překážkami vstupu, silnou konkurence nebo dalšími tržními riziky.

2

Málo perspektivní trh(y) - omezené velikosti a dynamikou odpovídající maximálně růstu ekonomiky, se závažnými překážkami vstupu, značnou konkurencí, případně dalšími tržními riziky.

3

Středně perspektivní trh(y) – stabilizované trhy omezené velikosti, s dynamikou odpovídající růstu ekonomiky, případně s překonatelnými překážkami vstupu, relativně slabou konkurencí a bez významných tržních rizik.

4

Perspektivní trh(y) – velké a rostoucí trhy, s omezenou konkurencí, snadno překonatelnými překážkami vstupu a bez dalších tržních rizik.

5

Velmi perspektivní trh(y) – velké a rychle rostoucí, prakticky bez konkurence, bez překážek vstupu a bez dalších tržních rizik.

 

 

DIMENZE

Právní rámec aktivit

Zhodnoťte právní rámec aktivit, ve kterých bude probíhat realizace inovačního záměru, z následujících hledisek:

 • právní úprava vnitřních vztahů,
 • právní úprava vnějších vztahů,
 • ochrana duševního vlastnictví,
 • certifikáty nebo licence,
 • smluvní dokumentace pro další realizaci inovačního záměru,
 • situace v řešení právních otázek.

U právní úpravy vnitřních vztahů zvažte, zda jsou uzavřeny smlouvy o původcovství mezi členy týmu a zda neexistují další možní kandidáti na původcovství, s nimiž jejich práva nebyla ošetřena.

U právní úpravy vnějších vztahů zvažte, zda jsou právně ošetřeny nároky všech institucí, ve kterých jsou nebo byli nositelé projektu zaměstnáni, a zda jsou uzavřeny i smlouvy mezi těmito institucemi o vzájemném vypořádání jejich nároků. Případně zvažte i možné nároky dalších institucí zúčastněných nějakým způsobem při vývoji produktu. V případě, že výzkum vývoj vedoucí k podkladovému know-how byl financován z veřejných zdrojů, zvažte, zda jsou splněny všechny závazky vyplývající ze smluv o financování.

U ochrany duševního vlastnictví zhodnoťte situaci, kde se nachází know-how, které je podkladem produktu realizujícího inovační záměr na škále:

 • know-how je prakticky nechráněno, neboť oblast DV relevantní pro realizaci inovačního záměru je velmi zatížena udělenými a přihlášenými patenty nebo jinými nástroji ochrany DV, existující práva ochrany duševního vlastnictví silně problematizují realizaci inovačního záměru,
 • patentová ochrana podkladového know-how jako DV je z principu věci problematická, je nutno využít cesty ochrany obchodního tajemství nebo jiné cesty ochrany DV,
 • patentová ochrana podkladového know-how jako DV je diskutabilní, její možnosti se liší teritoriálně i formulací nárokům ochranu DV, je nutno využít kombinace ochrany obchodního tajemství a jiných cest ochrany DV,
 • spolehlivá ochrana podkladového know-how jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je možná s velmi omezeným rizikem narušení již existujících práv ochrany DV,
 • silná ochrana podkladového know-how jako DV jak lokálně, tak i celosvětově je reálná.

U potřebných certifikátů a licencí zvažte, nakolik byly zmapovány povinnosti získání certifikátů nebo licencí pro daný produkt, nakolik byla tato skutečnost do obchodního modelu zahrnuta, jaké kroky byly pro jejich případné získání učiněny a jaký je aktuální stav jejich zajištění.

U smluvní dokumentace zvažte, nakolik a jak přesně je vymezena smluvní dokumentace nezbytná pro další realizaci inovačního záměru. Při zvolení cesty komercializace založením start-upu se může jednat o zakládací dokumentaci nového subjektu, při zvolení cesty prodeje licence se může jednat o licenční smlouvy atd.

U situace v řešení právních aspektů zvažte, kde se proces řešení právních aspektů aktuálně nachází na škále mezi extrémy, že nebyly podniknuty žádné kroky k řešení právních aspektů až po stav že právní aspekty jsou v maximální možné míře zcela ošetřeny.

Na základě zvážení všech těchto šesti aspektů stanovte rating dimenze PRÁVNÍ RÁMEC AKTIVIT podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech je hodnocení právního rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Právní rámec realizace inovačního záměru není vůbec vyřešen, tato situace představuje významné ohrožení realizace inovačního záměru.

2

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, ale očekávají se významné problémy a očekávaný výsledek nedává vůbec záruku úspěchu.

3

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, neočekávají se významné problémy, ale očekávaný výsledek nedává zcela dostatečnou záruku úspěchu

4

Právní rámec realizace inovačního záměru je v řešení, očekávaný výsledek slibuje dostatečnou záruku úspěchu.

5

Právní rámec realizace inovačního záměru je uspokojivě vyřešen.

 

 

DIMENZE

Realizační tým

Zvažte kvantity a situaci týmu, který má realizovat inovační záměr, z následujících hledisek:

 • profil a úplnost týmu,
 • vnitřní vztahy v týmu,
 • nasazení týmu,
 • kompetence týmu,
 • podpora týmu z vnějšího prostředí.

U profilu a úplnosti týmu zvažte, nakolik složení týmu pokrývá základní role (pokud jsou relevantní):

 • vedoucí,
 • vizionář,
 • technologický guru,
 • vývojář produktu,
 • vývojář aplikační struktury,
 • obchodník.

(Některé role může plnit současně i jedna osoba.)

U vnitřních vztahů v týmu zvažte, nakolik je tým soudržný a nakolik jsou vztahy mezi jeho členy harmonické, bez vnitřních pnutí a konfliktů.

U nasazení týmu zvažte míru zapálenosti jeho členů pro realizaci inovačního záměru a intenzitu osobního pracovního nasazení členů týmu.

U kompetencí týmu zvažte, nakolik tým demonstruje

 • odborné kompetence vztahující se k problematice podkladového know-how, na kterém je založen inovační záměr,
 • kompetence v oblasti praktické aplikace svých odborných znalostí.

U podpory týmu z vnějšího prostředí zvažte, zda tým realizuje svůj inovační záměr v prostředí, které psychologicky i organizačně jeho aktivity ztěžuje, je k nim neutrální, či je spíše či dokonce významně podporuje.

Na základě zvážení všech těchto pěti aspektů stanovte rating dimenze REALIZAČNÍ TÝM podle následující tabulky (Pokud je v některých aspektech hodnocení týmu silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Neúplný realizační tým s nedostatečnými kompetencemi, se závažnými vnitřními pnutími a konflikty a působící navíc v prostředí významně ztěžujícím realizaci inovačního záměru.

2

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na podprůměrné úrovni, existují vněm nezanedbatelná vnitrní pnutí a konflikty, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru SPÍŠE nepříznivé.

3

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na průměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty nevybočují z běžného standardu, okolní prostředí je k realizaci inovačního záměru neutrální.

4

Profil, úplnost a kompetence realizačního týmu jsou na nadprůměrné úrovni, vnitrní pnutí a konflikty jsou nepodstatné, okolní prostředí je pozitivně naladěno k realizaci inovačního záměru.

5

Ideální realizační tým, disponující potřebnými kompetencemi, bez vnitřních pnutí a konfliktů, působící v prostředí, které aktivně podporuje realizaci inovačního záměru.

 

 

DIMENZE

Inovační proces

Zvažte průběh inovačního procesu zaměřeného na realizaci inovačního záměru z následujících hledisek:

 • obchodní model
 • komunita, partneři, dodavatelé
 • zákazníci
 • intenzita běhu inovačního procesu

Při posuzování obchodního modelu posuďte, nakolik je obchodní model jasně, realisticky a věrohodně definován a nakolik členové realizačního týmu chápou své role a odpovědnosti při jeho provozování.

Při posuzování komunity, partnerů a dodavatelů posuďte, nakolik se realizačnímu týmu podařilo při realizaci inovačního záměru vybudovat komunitu podporující tuto realizaci, navázat potřebné partnerské vztahy a zajistit dodavatele nezbytné pro zajištění produkce.

V otázce zákazníků zvažte, zda se realizačnímu týmu podařilo získat první zákazníky, zda se k jejich získání alespoň blíží, či nikoliv.

Při posuzování intenzity běhu inovačního procesu posuďte tempo, kterým je inovační záměr realizován a zařaďte jej na škále mezi extrémy „inovační proces prakticky neprobíhá“ až po „inovační proces probíhá svižně, všechny potřebné aktivity se realizují“.

Na základě zvážení všech čtyř těchto aspektů stanovte rating dimenze INOVAČNÍ PROCES podle následující tabulky (Pokud je hodnocení inovačního záměru je v některých aspektech rámce silně pozitivní a v jiných silně negativní, zvolte některý ze středních stupňů.):

0

Informace o inovačním záměru nejsou dostatečné pro vyhodnocení dané dimenze.

1

Obchodní model inovačního záměru je definován velmi vágně, nejasně, nebo zcela nerealisticky a nositelé inovačního záměru mají naprostý zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Není vtvořena komunita podporující realizaci inovačního záměru. Inovační proces prakticky neběží.

2

Proces realizace inovačního záměru je přijatelně definován, byť ne úplně věrohodně, jasně a realisticky, ale nositelé inovačního záměru mají značný zmatek při vymezení svých rolí odpovědnosti při jeho realizaci. Komunita podporující realizaci inovačního záměru je velmi slabá. Inovační proces běží pomalým tempem.

3

Proces realizace inovačního záměru je celkem věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru však neznají nebo nechápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, ale chybí potvrzení potřebných partnerských a dodavatelských vztahů. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

4

Proces realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, ale nositelé inovačního záměru pouze omezeně chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou navázány potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží přiměřeným tempem.

5

Proces aplikační realizace inovačního záměru je věrohodně, jasně a realisticky definován, nositelé inovačního záměru zcela jasné chápou svoje role a odpovědnosti při jeho realizaci. Existuje silná komunita podporující realizaci inovačního záměru, jsou pevně navázány všechny potřebné partnerské a dodavatelské vztahy. Inovační proces běží rychlým tempem.

 

Druhý krok evaluace spočívá v dílčím kvalitativním hodnocení ratingů jednotlivých dimenzí. Pokud rating jednotlivých z dimenzí je

 

DIMENZE

RATING

Inovativnost a design produktu

£ 1

Klienti a trhy

£ 1

Realizační tým

£ 2

Právní rámec aktivit

£ 2

Inovační proces

£ 2

 

je celý inovační záměr automaticky klasifikován jako „NEPERSPEKTIVNÍ“.

Vizuálně zobrazuje tento krok evaluace následující tabulka:

 

0.

bodů

1.

bod

2.

body

3.

body

4.

body

5.

bodů

Inovativnost

           

Potenciální klienti a trhy

           

Ochrana duševního vlastnictví

           

Nositelé inovačního záměru

           

Inovační proces

           

Pokud hodnota ratingu kterékoliv z dimenzí padne do červeného pole, je daný inovační záměr hodnocen jako “NEPERSPEKTIVNÍ“, pokud padne do zeleného pole postupuje inovační záměr do třetího kroku evaluace.

Ve třetím kroku evaluace se vypočte průměrný rating všech tří dimenzí, čímž se získá celkové skóre daného evaluačního záměru charakterizující jeho aplikační potenciál na jeho úrovni IRL = 6. Tomuto skóru se potom přiřadí verbální hodnocení podle následující tabulky:

 

ROZMEZÍ

KLASIFIKACE

4,45 < rating £ 5,00

Mimořádně perspektivní

3,90 < rating £ 4,45

Velmi perspektivní

3,35 < rating £ 3,90

Průměrně perspektivní

2,80 < rating £ 3,35

Hraničně perspektivní

0 £ rating £ 2,80

Neperspektivní

 

Toto hodnocení se porovná s hodnocením získaným v druhém kroku. Pokud některá dimenze získá v druhém kroku hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“ je celkové hodnocení inovačního záměru “NEPERSPEKTIVNÍ”.

Pokud v druhém kroku žádná dimenze nemá hodnocení „NEPERSPEKTIVNÍ“, je celkové hodnocení dáno hodnocením průměrného ratingu (tj. i tak může být neperspektivní). V případě, že v druhém kroku není žádná dimenze hodnocena jako “NEPERSPEKTIVNÍ” a celkové skóre dané průměrným ratingem je větší než 2,8, je celkové hodnocení “PERSPEKTIVNÍ”, podrobnější klasifikace je dána podle výše uvedené tabulky. Bez ohledu na výsledek evaluace v druhém kroku, v případě, že skóre dané průměrným ratingem je menší než nebo rovno 2,8, je celkové hodnocení daného inovačního záměru „NEPERSPEKTIVNÍ“.

 

7.8.4 Postup evaluace pro úroveň 2

Bude doplněno brzy.

 

7.8.5 Postup evaluace pro úroveň 3

Evaluace na úrovni 3. nejsou v této verzi 1.0 implementovány.

 

7.8.6 Výstupy z evaluace

Bez ohledu na zvolenou úroveň evaluace je jejím výstupem pro úroveň IRL = 6, stejně jako pro všechny ostatní úrovně IRL, hodnota skóre aplikačního potenciálu v rozmezí 0 - 5 bodů a klasifikace „PERSPEKTIVNI“ (v různých stupních podle tabulky výše) či „NEPERSPEKTIVNÍ“ získaná postupem popsaným v minulých oddílech. Formální podoba výstupu je popsána v kapitole 7.12.

 

7.9 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 7

V této verzi 1.0 není evaluace pro úroveň IRL = 7 implementována.

 

7.10 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 8

V této verzi 1.0 není evaluace pro úroveň IRL = 8 implementována.

 

7.11 Evaluace inovačního záměru pro IRL = 9

V této verzi 1.0 není evaluace pro úroveň IRL = 9 implementována

 

7.12 Formální podoba výstupu evaluace

Po ukončení evaluace jsou její výsledky zobrazeny v protokolu, který má následující podobu:

 

 

VÝSLEDEK EVALUACE

 

Inovační záměr: [Název inovačního záměru]

 

Zkrácený název inovačního záměru (Akronym): Zkrácený název inovačního záměru

Verze: [Číslo verze]

Datum zpracování evaluace: [Datum zpracování evaluace]

IRL: [Hodnota IRL]

Skóre inovačního záměru je: [Hodnota skóre inovačního záměru]

Hodnocení inovačního záměru: [Kvalitativní hodnocení inovačního záměru]

Komponenty jednotlivých dimenzí:

Dimenze

Rating

Dimenze 1

[Hodnota ratingu pro dimenzi 1]

Dimenze 2

[Hodnota ratingu pro dimenzi 2]

Dimenze 3

[Hodnota ratingu pro dimenzi 3]

Dimenze 4

[Hodnota ratingu pro dimenzi 4]

Dimenze 5

[Hodnota ratingu pro dimenzi 5]

 

 

Tyto výsledky jsou rovněž zobrazeny v podobě paprskového grafu, kde na jednotlivých osách jsou vyznačeny ratingy jednotlivých dimenzí odpovídajících dané hodnotě IRL.

 

Protokol i graf jsou archivovány a je možno je vytisknout.

 

Po ukončení evaluace je možno danou verzi zapečetit.

 

7.13 Doporučení pro zlepšení skóre

Po ukončení evaluace inovačního záměru poskytuje aplikace InovationProcessor nápovědu jak dosažené skóre zlepšit. Po kliknutí na tlačítko

 

CO UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SKÓRE?

 

se objeví doporučení na podniknutí kroků směřujících ke zvýšení ratingu těch dimenzí, které vykazují výrazně nízké hodnoty. Tato doporučení jsou pro různá IRL různá, shrnuje je následujících devět tabulek pro jednotlivá IRL (doporučení jsou vždy v levém sloupci tabulky, v pravém sloupci jsou podmínky, za kterých se doporučení objeví):

 

IRL = 1

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu lepší promyšlení a zlepšení pasáže o jeho originalitě.

V dimenzi „Originalita“ je rating £ 1

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu promyslet znova, zda jej nelze formulovat pro širší aplikační využití.

V dimenzi Aplikační záběr je rating £ 2

Zprostředkujte předkladatelům inovačního námětu školení nebo mentorskou podporu při organizaci jejich týmové práce a zpracování předkládaného materiálu.

V dimenzi Předkladatelé je rating £ 3

 

IRL = 2

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte předkladatelům inovačního námětu lepší promyšlení a zlepšení pasáže o jeho inovativnosti.

V dimenzi Inovativnost je rating £ 1

Navrhněte nositelům inovačního záměru promyslet znova, zda jej nelze formulovat pro širší aplikační využití.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte nositelům inovačního záměru podrobnější analýzu možnosti ochrany duševního vlastnictví.

V dimenzi Ochrana duševního vlastnictví je rating £ 2

Zprostředkujte nositelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jejich týmové práce.

V dimenzi Nositelé inovačního záměru jerating £ 3

 

IRL = 3

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

 

IRL = 4

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu záměru školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte předkladatelům inovačního záměru školení nebo mentorskou podporu při strukturování inovačního procesu a jejich rolí při jeho realizaci.

V dimenzi Inovační proces je rating £ 2

 

IRL = 5

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 1

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při rozvoji obchodního modelu, a budování komunity a organizaci podporující realizaci inovačního záměru.

V dimenzi Inovační proces je rating £ 3

 

IRL = 6

DOPORUČENÍ

Objeví se za podmínky když:

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu a více rozvinout produkt pro daný novační záměr.

V dimenzi Inovativnost a design produktu je rating £ 2

Navrhněte realizačnímu týmu promyslet znovu, jak produkt daného inovačního záměru umístit na trhu.

V dimenzi Klienti a trhy je rating £ 2

Doporučte realizačnímu týmu podrobnější analýzu právní problematiky související s daným inovačním záměrem a podniknutí návazných právních kroků.

V dimenzi Právní rámec aktivit je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při organizaci jeho týmové práce.

V dimenzi Realizační tým je rating £ 3

Zprostředkujte realizačnímu týmu školení nebo mentorskou podporu při rozvoji obchodního modelu, a budování komunity a organizaci podporující realizaci inovačního záměru.

V dimenzi Inovační proces je rating £ 3

 

8. Slovníček pojmů

 

Bude doplněn dodatečně.

 

 

9. Přílohy

 

Příloha č. 1: Struktura hlavičky uživatelského účtu

 

Bude doplněna dodatečně

 

Příloha č 2.: Podrobná definice IRL

 

Bude doplněna dodatečně.

WEB PROVOZUJE

INNOVATIONPROCESSOR vznikl za podpory

Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.